SFS 2021:819 Förordning om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor

SFS2021-819.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av

forskning som avser människor

Utfärdad den 15 juli 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:615) om etikprövning
av forskning som avser människor1

dels att 4 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 4 § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 16 augusti 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Johanna Dunér
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av 4 § 2018:1880.

SFS

2021:819

Publicerad
den

20 juli 2021