SFS 2021:820 Förordning om tillfälligt statsbidrag för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans

SFS2021-820.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om tillfälligt statsbidrag för kommunala åtgärder för en

ekonomi i balans

Utfärdad den 15 juli 2021

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag som får ges
för perioden 2021�2024 till kommuner och regioner med svag ekonomi för
att vidta åtgärder i syfte att främja en ekonomi i balans och en god
ekonomisk hushållning hos mottagaren.

Bidrag får ges i mån av tillgång på medel.

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 och 11 §§ reger-
ingsformen.

Förutsättningar för bidrag
3 §
Bidrag får ges till en kommun eller region som har en svag ekonomi
och som har behov av att inom sin verksamhet vidta en eller flera omstruk-
turerings- eller effektiviseringsåtgärder som främjar syftet enligt 1 §.

Bidrag får ges för omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder som en

kommun eller region avser att genomföra.

4 § Med svag ekonomi avses att en kommun eller region vid utgången av
2020 hade en negativ soliditet med beaktande av förpliktelser att betala ut
pensionsförmåner som intjänats före 1998.

5 § Med omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder avses åtgärder i
syfte att anpassa kommunens eller regionens verksamhet till dess ekono-
miska förutsättningar.

6 § Bidrag får inte ges för åtgärder som kommunen eller regionen fått
annat statligt stöd för.

Ansökan om bidrag
7 §
Hos Kammarkollegiet finns ett särskilt beslutsorgan, Delegationen för
kommunal ekonomi i balans, som prövar frågor om bidrag enligt denna för-
ordning.

8 § En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ges in till Delegationen
för kommunal ekonomi i balans vid ett ansökningstillfälle under 2022.

SFS

2021:820

Publicerad
den

20 juli 2021

background image

SFS

2021:820

2

Kammarkollegiet får meddela närmare föreskrifter om tidpunkten för när

ansökan senast ska ges in.

9 § En ansökan om bidrag ska innehålla uppgifter om

1. den ekonomiska utvecklingen och den ekonomiska situationen i kom-

munen eller regionen,

2. vidtagna och planerade åtgärder med anledning av den ekonomiska

situationen i kommunen eller regionen, och

3. den eller de åtgärder bidraget söks för, vad som ska uppnås med åtgär-

derna, en uppskattad kostnad för åtgärderna och om annat statligt stöd har
sökts eller beviljats för dessa åtgärder.

Handläggning av ärenden om bidrag
10 §
Om en ansökan inte är komplett eller om det finns behov av ytterli-
gare uppgifter eller handlingar för att pröva ansökan, ska sökanden ges till-
fälle att inom en viss tid komplettera den.

11 § Delegationen för kommunal ekonomi i balans ska bedöma om den
eller de åtgärder som bidrag söks för är lämpliga för att uppnå syftet som
anges i 1 §, eller om det finns mer ändamålsenliga åtgärder som bidraget i
stället bör ges för.

Om delegationen bedömer att andra åtgärder än de som bidrag söks för är

mer ändamålsenliga att ge bidraget för, ska sökanden underrättas om denna
bedömning och ges tillfälle att inom en viss tid yttra sig över bedömningen.
Om sökanden begär att få justera sin ansökan med anledning av delegation-
ens bedömning ska sökanden ges tillfälle att inom en viss tid ge in en sådan
justering.

12 § Om sökanden inte kompletterar sin ansökan eller inte ger in ett ytt-
rande eller en justering av ansökan i tid, får Delegationen för kommunal
ekonomi i balans pröva ansökan i befintligt skick.

13 § När Delegationen för kommunal ekonomi i balans ska fördela bidrag
ska den prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till de kom-
muner och regioner som delegationen bedömer har störst behov av att vidta
omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder inom en eller flera verksam-
heter för att uppfylla det syfte som anges i 1 §.

Vid bedömningen av behovet ska delegationen särskilt beakta om kom-

munen eller regionen har en skattesats som överstiger den genomsnittliga
kommunala respektive regionala skattesatsen för riket och i första hand be-
vilja bidrag till dessa sökande.

Beslut om bidrag
14 §
Ett beslut om beviljande av bidrag ska innehålla

1. uppgift om bidragsbeloppets storlek,
2. uppgift om vilken eller vilka åtgärder som bidraget ges för,
3. uppgift om vilken period åtgärderna ska vidtas under,
4. uppgift om huruvida bidragsmottagaren ska ge in en delredovisning,
5. uppgift om när bidragsmottagaren ska redovisa enligt 16 §,
6. de övriga villkor som behövs för att tillgodose bidragets syfte,
7. vad som gäller i fråga om hinder mot utbetalning enligt 18 §,
8. vad som gäller i fråga om återbetalningsskyldighet enligt 19 §, och
9. vad som gäller i fråga om återkrav enligt 20 §.

background image

SFS

2021:820

3

15 § Bidrag får ges som hel- eller delfinansiering av åtgärder som omfattas
av en ansökan.

Redovisning av mottaget bidrag
16 §
Bidragsmottagaren ska vid den tidpunkt som anges i beslutet om
bidrag redovisa för Delegationen för kommunal ekonomi i balans hur bidra-
get har använts.

Om bidragsmottagaren enligt beslutet om bidrag ska ge in en delredovis-

ning ska en sådan redovisning innehålla uppgifter om hur genomförandet av
de åtgärder som bidraget avser fortskrider.

En slutredovisning ska innehålla uppgifter om de genomförda åtgärderna

och deras totala kostnad.

Utbetalning av bidrag
17 §
Bidrag betalas ut av Kammarkollegiet.

Hälften av bidraget betalas ut i samband med att Delegationen för kom-

munal ekonomi i balans beslutar om bidrag.

Resterande del av bidraget betalas ut efter att en slutredovisning enligt

16 § har kommit in till och godkänts av delegationen. Utbetalningen ska
göras senast två månader efter att slutredovisningen kommit in.

18 § Delegationen för kommunal ekonomi i balans ska besluta att ett
bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om

1. bidraget har beviljats på felaktiga grunder eller med för högt belopp,

eller

2. ett villkor för bidraget inte har följts.

�&terbetalningsskyldighet och återkrav av bidrag
19 §
En bidragsmottagare är återbetalningsskyldig om

1. det finns grund för det enligt 18 §,
2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats, eller
3. bidraget har använts för annat ändamål än det har beviljats för.

20 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig, ska Delegationen
för kommunal ekonomi i balans besluta att helt eller delvis kräva tillbaka
bidraget tillsammans med ränta. Om det finns särskilda skäl får delegationen
besluta att helt eller delvis sätta ned kravet på återbetalning eller räntan.

�&terkrav och ränta betalas in till Kammarkollegiet.

21 § Räntan betalas från och med den dag som infaller en månad efter det
att beslut om återkrav har fattats. Räntesatsen ska vid varje tidpunkt över-
stiga statens utlåningsränta med två procentenheter.

�verklagande
22 §
Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2021.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2024.

background image

SFS

2021:820

4

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)