SFS 2021:821 Förordning om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

SFS2021-821.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion

för Kammarkollegiet

Utfärdad den 15 juli 2021

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:824) med instruktion för
Kammarkollegiet ska införas sex nya paragrafer, 8 f, 15 a�15 d och 17 a §§,
och närmast före 15 a § en ny rubrik av följande lydelse.

8 f § Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2021:820)
om tillfälligt statsbidrag för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans.

Delegationen för kommunal ekonomi i balans
15 a §
Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns
Delegationen för kommunal ekonomi i balans. Delegationen ska pröva frå-
gor om bidrag enligt förordningen (2021:820) om tillfälligt statsbidrag för
kommunala åtgärder för en ekonomi i balans.

15 b § Delegationen består av en ordförande och högst fyra andra leda-
möter.

Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra

ledamöterna är närvarande.

15 c § Delegationen ansvarar för sina beslut.

Delegationen ansvarar för sin verksamhet i övrigt inför myndighetens led-

ning.

15 d § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att delegationen
tilldelas resurser för sin verksamhet och att verksamheten bedrivs författ-
ningsenligt och effektivt och redovisas på ett tillförlitligt sätt.

17 a § Ledamöter i Delegationen för kommunal ekonomi i balans utses av
regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser även ordförande i delega-
tionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2021.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS

2021:821

Publicerad
den

20 juli 2021