SFS 2021:823 Förordning om bidrag till kommuner för att flytta fordonsvrak som skrotas

SFS2021-823.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om bidrag till kommuner för att flytta fordonsvrak som

skrotas

Utfärdad den 22 juli 2021

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om bidrag till kommuner
för kostnader för att flytta fordonsvrak som skrotas.

Förordningen är meddelad med stöd av
� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 13 §, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 § I denna förordning avses med fordonsvrak detsamma som i lagen
(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.

Förutsättningar för bidrag
3 §
Naturvårdsverket får, om det finns medel, ge bidrag enligt denna
förordning för kostnader som kommuner har haft i fråga om fordonsvrak
som har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa
fall och 2 § 7 förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.
Bidrag lämnas endast i fråga om fordonsvrak som har skrotats.

Bidragsberättigande kostnader

4 § Bidragsberättigande kostnader är kostnaderna för att

1. transportera fordonsvrak,
2. förvara fordonsvrak i avvaktan på skrotning, och
3. skrota fordonsvrak.
Kostnaderna ska beräknas med hänsyn till de faktiska utgifterna och i

övrigt efter skälig uppskattning av kostnaden för åtgärderna.

5 § Bidrag får ges med högst 5 000 kronor per fordonsvrak.

Ansökan om bidrag
6 §
En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och lämnas till Naturvårds-
verket.

7 § En ansökan om bidrag ska innehålla uppgifter om

1. vilken kommun som ansöker om bidrag,
2. när fordonsvraket har skrotats,

SFS

2021:823

Publicerad
den

27 juli 2021

background image

2

SFS

2021:823

3. registreringsnummer, chassinummer eller andra uppgifter som kan

identifiera fordonsvraket, och

4. de kostnader som kommunen har haft för sådana åtgärder som avses i 4 §.

8 § En ansökan om bidrag ska lämnas in efter det att det aktuella fordons-
vraket har skrotats.

Prövning av och beslut om bidrag
9 §
Naturvårdsverket prövar frågor om bidrag.

Naturvårdsverket ska besluta om antalet prövningstillfällen per år och ska

då ange under vilken period fordonsvrak ska ha skrotats för att bidrag ska
kunna lämnas. Myndigheten ska publicera uppgifter om prövningstillfällena
och perioden på sin webbplats.

�&terbetalning och återkrav
10 §
En kommun som har fått bidrag är återbetalningsskyldig om bidraget
har beviljats felaktigt eller med för högt belopp.

11 § Om en kommun är återbetalningsskyldig ska Naturvårdsverket be-
sluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget tillsammans med ränta.

Naturvårdsverket får besluta att helt eller delvis avstå från att kräva

tillbaka bidraget, om det finns särskilda skäl.

Uppföljning
12 §
Naturvårdsverket ska årligen sammanställa uppgifter om

1. hur stort bidrag som har betalats ut till respektive kommun, och
2. hur många fordonsvrak som respektive kommun har fått bidrag för.

Bemyndigande
13 §
Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

�verklagande
14 §
Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2021.
2. Förordningen tillämpas inte i fråga om fordonsvrak som har skrotats

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)