SFS 2021:824 Förordning om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

SFS2021-824.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

Utfärdad den 29 juli 2021

Regeringen föreskriver1 att det i mönstringsförordningen (1984:831)2 ska
införas en ny paragraf, 1 c §, av följande lydelse.

1 c § Som läkarintyg enligt 18 § mönstringslagen (1983:929) avses även
läkarintyg som har utfärdats i en annan medlemsstat i EES i enlighet med
artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG av den
19 november 2008 om minimikrav på utbildning av sjöfolk, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1159.

Denna förordning träder i kraft den 16 augusti 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Susanna Broms
(Infrastrukturdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1159 av den 20 juni 2019 om ändring av
direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk och om upphävande av direktiv
2005/45/EG om ömsesidigt erkännande av certifikat för sjöfolk utfärdade av medlemsstaterna.
2 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2007:119.

SFS

2021:824

Publicerad
den

30 juli 2021