SFS 2021:825 Förordning om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal

SFS2021-825.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter

för sjöpersonal

Utfärdad den 29 juli 2021

Regeringen föreskriver1 att 1 kap. 14 § förordningen (2011:1533) om
behörigheter för sjöpersonal ska ha följande lydelse.

1 kap.
14 §
2 Transportstyrelsen ska fullgöra Sveriges uppgifter enligt artiklarna
5a, 10.3, 19.2 och 25a i Europaparlamentets och rådets direktiv
2008/106/EG av den 19 november 2008 om minimikrav på utbildning för
sjöfolk, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2019/1159.

Denna förordning träder i kraft den 16 augusti 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Susanna Broms
(Infrastrukturdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1159 av den 20 juni 2019 om ändring av
direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk och om upphävande av direktiv
2005/45/EG om ömsesidigt erkännande av certifikat för sjöfolk utfärdade av medlemsstaterna.
2 Senaste lydelse 2014:452.

SFS

2021:825

Publicerad
den

30 juli 2021