SFS 2021:826 Förordning om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

SFS2021-826.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1976:1128) om

felparkeringsavgift

Utfärdad den 29 juli 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1976:1128) om felparke-
ringsavgift1

dels att nuvarande 6 och 9�11 §§ ska betecknas 5�8 §§,
dels att 12 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 9�11 §§, av följande lydelse.

9 § Transportstyrelsen prövar frågor om undantag från användningsförbud
enligt 11 § fjärde stycket lagen (1976:206) om felparkeringsavgift.

10 § Registreringsskyltar som har tagits om hand enligt 11 b § första
stycket lagen (1976:206) om felparkeringsavgift ska förvaras hos Polis-
myndigheten under en vecka efter omhändertagandet.

Skyltarna får under denna tid återlämnas till fordonets ägare, om denne

visar att användningsförbud inte längre råder för fordonet enligt 11 § lagen
om felparkeringsavgift. Polismyndigheten ska förstöra skyltarna om de inte
återlämnas.

11 § Vid färd med ett fordon vars registreringsskyltar har tagits om hand
enligt 11 b § första stycket lagen (1976:206) om felparkeringsavgift ska det
finnas ett bevis i fordonet om en polismans eller en bilinspektörs med-
givande enligt andra stycket i den paragrafen.

12 §2 Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1976:206) om
felparkeringsavgift eller denna förordning får i fråga om 8 och 9 §§ lagen
om felparkeringsavgift och 4 § denna förordning meddelas av Polismyndig-
heten och i fråga om 13 § första stycket lagen om felparkeringsavgift och
5 § denna förordning av Skatteverket efter samråd med Transportstyrelsen.
I övrigt får verkställighetsföreskrifter meddelas av Transportstyrelsen.
Formulär till blanketter fastställs av Transportstyrelsen efter samråd med
annan myndighet som berörs. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter
om att felparkeringsavgift endast får betalas med användande av blankett
som styrelsen har fastställt efter samråd med Posten Aktiebolag.

1 Förordningen omtryckt 1981:144.
Senaste lydelse av
6 § 2008:1116
9 § 2008:1116
10 § 2014:1247
11 § 2008:1116.
2 Senaste lydelse 2014:1247.

SFS

2021:826

Publicerad
den

30 juli 2021

background image

2

SFS

2021:826

Denna förordning träder i kraft den 15 september 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Susanna Broms
(Infrastrukturdepartementet)