SFS 2021:828 Förordning om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)

SFS2021-828.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)

Utfärdad den 29 juli 2021

Regeringen föreskriver att bilaga 2 till vägtrafikdataförordningen
(2019:382) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Susanna Broms
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2021:828

Publicerad
den

30 juli 2021

background image

2

SFS

2021:828

Bilaga 21

Bilaga 2. Behörigheter

Följande uppgifter som rör behörigheter ska föras in i vägtrafikregistret:

2. Körkortsuppgifter

Särskilda bestämmelser om

gallring

2.1 Körkort

Ansökan med anledning av förläng-
ning av giltighet för körkortsbe-
hörighet enligt 3 kap. 12 § körkorts-
lagen (1998:488) och beslut med
anledning av en sådan ansökan

Uppgift om ett beslut ska gallras
när uppgiften om körkort gallras

Ansökan om godkännande av hand-
ledare, beslut med anledning av an-
sökan och elev som godkännandet
avser

Uppgiften om ansökan ska gallras
när beslut har meddelats
Har ett godkännande som hand-
ledare upphört att gälla enligt
4 kap. 8 § körkortslagen
(1998:488) ska uppgifterna om
godkännande och elev gallras fem
år efter det att godkännandet
upphörde att gälla

Ansökan om innehav av körkort
med villkor om alkolås och beslut
med anledning av en sådan ansökan

Uppgiften om ansökan ska gallras
när ärendet slutligt har avgjorts
Ett avslagsbeslut ska gallras fem år
efter beslutet

1 Senaste lydelse 2020:303.