SFS 2021:829 Förordning om ändring i förordningen (2018:1118) om körkortslån

SFS2021-829.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1118) om körkortslån

Utfärdad den 5 augusti 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2018:1118) om körkortslån

dels att 35 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 9 § ska lyda ⬝Målgrupper⬝,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 10 a, 11 a och 35 a §§, av

följande lydelse.

10 a § Körkortslån får beviljas den som har fyllt 19 men inte 21 år om den
sökande den dag ansökan kom in till Centrala studiestödsnämnden

1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxen-

utbildning på gymnasial nivå, har ett studiebevis med betyg på kurser som
omfattar minst 2 500 gymnasiepoäng eller har ett gymnasieintyg från ett
introduktionsprogram,

2. har fullföljt en gymnasial utbildning vid en svensk utlandsskola och fått

en examen eller motsvarande,

3. har fullföljt en gymnasial utbildning vid en annan skola utomlands eller

en internationell skola enligt 24 kap. 2 § skollagen (2010:800) och fått en
examen eller motsvarande,

4. har ett gymnasiesärskolebevis från ett nationellt program i gymnasie-

särskolan,

5. har ett komvuxbevis från kommunal vuxenutbildning som särskild

utbildning där det framgår av beviset att utbildningen huvudsakligen
motsvarar ett nationellt program i gymnasiesärskolan,

6. har avlagt International Baccalaureate, eller
7. har ett intyg från en folkhögskola som utvisar att kraven för grundläg-

gande behörighet till högskola eller yrkeshögskola är uppfyllda.

Första stycket gäller inte om sökanden den dag ansökan kom in till

Centrala studiestödsnämnden deltar i något av de arbetsmarknadspolitiska
program som anges i 9 § 1 eller under minst tre sammanhängande månader
närmast före den dag ansökan kom in till Centrala studiestödsnämnden har
deltagit i det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om etablerings-
insatser för vissa nyanlända invandrare. �r något av dessa förhållanden
uppfyllt ska den sökande i stället beviljas körkortslån enligt 9 § om förutsätt-
ningarna för det är uppfyllda.

11 a § Den som ansöker om körkortslån enligt 10 a § första stycket 1 eller
2 ska på begäran inkomma med dokumentation som styrker den examen
eller utbildning som åberopas.

SFS

2021:829

Publicerad
den

7 augusti 2021

background image

2

SFS

2021:829

Den som ansöker om ett körkortslån enligt 10 a § första stycket 3�7 ska

bifoga dokumentation som styrker den examen eller utbildning som
åberopas.

Centrala studiestödsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om hur

en examen eller utbildning ska styrkas.

35 § Arbetsförmedlingen ska på begäran av Centrala studiestödsnämnden
lämna uppgift om huruvida en sökande

1. uppfyller villkoren enligt 9 eller 10 §, eller
2. deltar i ett sådant arbetsmarknadspolitiskt program som anges i 9 §.

35 a § Universitets- och högskolerådet ska på begäran av Centrala studie-
stödsnämnden lämna uppgift om huruvida en sökande uppfyller villkoren
enligt 10 a § första stycket 1 eller 2.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.
2. Ett gymnasiesärskolebevis som utfärdats inom kommunal vuxen-

utbildning före den 1 juli 2021 ska jämställas med ett komvuxbevis enligt
10 a § första stycket 5 om det framgår av beviset att utbildningen huvud-
sakligen motsvarar ett nationellt program i gymnasiesärskolan.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Tommie Börjesson
(Infrastrukturdepartementet)