SFS 2021:830 Förordning om ändring i förordningen (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag

SFS2021-830.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:194) om

omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag

Utfärdad den 12 augusti 2021

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2021:194) om
omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag

dels att 1, 2, 4�9, 11, 16 och 17 §§ ska ha följande lydelse,
dels
att det ska införas två nya paragrafer, 4 a och 16 a §§, av följande

lydelse.

1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser om sådant
omställningsstöd som Skatteverket får lämna till företag enligt lagen
(2020:548) om omställningsstöd.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.
Omställningsstöd får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens

beslut den 5 mars 2021 i ärende SA.59609 (2021/N), med de ändringar som
följer av kommissionens ändringsbeslut den 26 juli 2021 i ärende SA.63073
(2021/N).

Enligt kommissionens beslut får ett beslut av Skatteverket att bevilja

omställningsstöd inte fattas efter den

� 31 december 2021, vad gäller stödperioden juni och juli 2020, och
� 30 juni 2022, vad gäller stödperioder som avser tid efter juli 2020.

2 § I denna förordning finns bestämmelser om

� uttryck i förordningen (3 §),
� stödperiod och referensperiod (4 och 4 a §§),
� när omställningsstöd får lämnas (5�9 §§),
� vissa ombildningar (10 §),
� beräkning av omställningsstöd (11�17 §§),
� hur ansökan ska göras (18 och 19 §§),
� utbetalning av omställningsstöd (20 §),
� rätt att meddela föreskrifter (21 §), och
� anmälan om brott (22 §).

4 § Stödperioder enligt denna förordning är

1. juni och juli 2020,
2. augusti�oktober 2020,
3. november och december 2020,
4. januari och februari 2021,
5. mars 2021, och

1 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 12 augusti 2021 (regeringens
förordningsmotiv 2021:5).

SFS

2021:830

Publicerad
den

13 augusti 2021

background image

SFS

2021:830

2

6. april 2021.
En stödperiods motsvarande månad eller månader 2019 är stödperiodens

referensperiod.

4 a § Om företaget är ett säsongsföretag får stödperioden, i stället för de
perioder som anges i 4 § första stycket 2�6, anses vara augusti 2020�april
2021. Referensperioden ska då anses vara januari�april 2019 och augusti�
december 2019.

Ett företag ska anses vara ett säsongsföretag om minst 75 procent av

företagets nettoomsättning för det räkenskapsår som avslutats närmast före
den 1 maj 2020 kan hänföras till en period på sex sammanhängande
kalendermånader.

5 § Ett företag har efter ansökan rätt till omställningsstöd om

1. företagets sammanlagda nettoomsättning för stödperioden understiger
� 50 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referens-

perioden, vad gäller stödperioden juni och juli 2020,

� 60 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referens-

perioden, vad gäller stödperioden augusti�oktober 2020, och

� 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referens-

perioden, vad gäller stödperioderna november och december 2020, januari
och februari 2021, mars 2021, april 2021 och den stödperiod för
säsongsföretag som anges i 4 a § första stycket, och

2. nedgången i nettoomsättning så gott som uteslutande är orsakad av

effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19.

För rätt till omställningsstöd krävs även att en del av nedgången i

nettoomsättning, motsvarande minst 25 procent av referensperiodens
nettoomsättning, är orsakad av att företaget inte har kunnat bedriva sin
verksamhet i samma omfattning som tidigare till följd av

1. bestämmelser i föreskrifter som begränsar antalet tillåtna deltagare vid

en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, om föreskrifterna har
meddelats av riksdagen, regeringen eller en länsstyrelse och har till syfte att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19,

2. bestämmelser i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till

Sverige,

3. Utrikesdepartementets avrådan från resor, om avrådan utfärdats med

anledning av spridningen av sjukdomen covid-19,

4. bestämmelser i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot

servering av alkohol, eller

5. bestämmelser i föreskrifter om begränsning av serveringsställens

öppettider med stöd av 5 § 2 förordningen (2020:527) om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

6 §2 För att omställningsstöd ska få lämnas krävs även att

1. företagets nettoomsättning uppgick till minst 250 000 kronor under det

räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020,

2. stödet för stödperioden, beräknat enligt 11�17 §§, uppgår till minst

5 000 kronor,

3. företaget under perioden april 2020�december 2021 inte verkställer ett

beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning
av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden eller reservfonden för
återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna, och ett sådant beslut om

2 Senaste lydelse 2021:421.

background image

SFS

2021:830

3

värdeöverföring inte heller fattas av företagets stämma, styrelse eller
motsvarande organ under denna period,

4. företaget har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma

möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning
samt annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana fasta
kostnader som stödet beräknas på,

5. företaget inte är ett sådant företag som lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas på och inte
heller är en utländsk juridisk person av motsvarande slag som bedriver
verksamhet i Sverige genom en filial, och

6. ansökan om stöd har kommit in till Skatteverket senast den 31 oktober

2021.

Om räkenskapsåret som avses i första stycket 1 är längre eller kortare än

tolv månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande
mån.

Om företaget ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 §

årsredovisningslagen (1995:1554) gäller vad som anges om
värdeöverföringar i första stycket 3 även det eller de moderföretag till
företaget som ingår i koncernen.

Vad som anges om annat statligt stöd i första stycket 4 gäller inte stöd

enligt

� förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj�juli 2020,
� förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

för mars�juli 2020,

� förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020�

september 2021,

� förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

för augusti 2020�juni 2021, eller

� förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars

2020�juni 2021.

7 § Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda
tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade
rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till
omsättningen, under förutsättning att intäkterna är hänförliga till en
näringsverksamhet som bedrivs i Sverige. Intäkter från finansiella
instrument och valutahandel ingår dock inte i nettoomsättningen.

En intäkt ska anses hänförlig till den månad som den hade ansetts belöpa

sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för
företaget, med tillämpning av de redovisningsprinciper som företaget
tillämpat för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020.

Om en hyresvärd har tagit emot stöd enligt förordningen (2020:237) om

statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran eller förordningen
(2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran
under 2021, ska den del av stödet som avser hyresrabatt för en viss månad
anses ingå i hyresvärdens nettoomsättning för denna månad.

Om nettoomsättningen för en stödperiod eller referensperiod, vid en

beräkning enligt första�tredje styckena, uppgår till ett negativt belopp ska
nettoomsättningen för perioden anses vara noll kronor.

8 § Omställningsstöd får beviljas endast om företaget har lämnat ett
skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor tillsammans med ansökan.
Revisorn ska yttra sig över följande uppgifter i företagets ansökan:

background image

SFS

2021:830

4

1. nedgången i företagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan

nettoomsättningen för stödperioden och nettoomsättningen för
referensperioden,

2. den procentuella nedgång i nettoomsättning som avses i 5 § andra

stycket,

3. huruvida de villkor som anges i 5 § och 6 § första stycket 1 och 3 är

uppfyllda,

4. summan av företagets fasta kostnader enligt 12�14 §§ för stödperioden,
5. i vilken omfattning företaget har tagit emot sådan ersättning eller sådant

stöd som avses i 15 §, och

6. nedgången i företagets bruttoresultat vid en jämförelse mellan

bruttoresultatet för stödperioden och bruttoresultatet för referensperioden,
om företaget är ett sådant förlustföretag som avses i 17 § andra stycket.

Revisorn ska granska räkenskapsmaterial, sammanställningar och annat

underlag som ligger till grund för uppgifterna i ansökan. Granskningen ska
utföras med professionell skepticism och vara så ingående och omfattande
som god revisionssed kräver, med beaktande av vad som anges i tredje
stycket.

Revisorn ska granska de uppgifter i ansökan som yttrandet avser och

rapportera sina iakttagelser. Om det sökta omställningsstödet uppgår till
minst 3 miljoner kronor, ska revisorn i stället bestyrka dessa uppgifter med
rimlig säkerhet.

Kravet på yttrande från revisor enligt första stycket gäller inte om det

sökta omställningsstödet understiger 100 000 kronor och Skatteverket inte
enligt 8 § andra stycket lagen (2020:548) om omställningsstöd har begärt att
företaget ger in ett sådant yttrande.

Om ett företag ansöker om omställningsstöd för fler än en stödperiod

gäller vad som anges i tredje och fjärde styckena för respektive stödperiod
var för sig.

9 § Omställningsstöd får inte lämnas om företaget den 31 december 2019
var ett företag i svårigheter enligt artikel 2.18 i Europeiska kommissionens
förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken dessa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt
artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Omställningsstöd får inte heller lämnas om företaget vid tidpunkten för

prövningen av ansökan för respektive stödperiod

1. kan anses vara på obestånd,
2. har näringsförbud,
3. har skatte- eller avgiftsskulder som har överlämnats till

Kronofogdemyndigheten för indrivning, eller

4. är föremål för betalningskrav på grund av ett tidigare

kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den
inre marknaden.

Om företaget är en juridisk person gäller vad som anges i andra stycket 2

även den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i
verksamheten.

11 § Omställningsstöd ges med ett belopp som motsvarar en andel av
företagets fasta kostnader för stödperioden. Andelen fasta kostnader för
stödperioden beräknas som den procentuella nedgång i nettoomsättning som
avses i 5 § andra stycket, multiplicerad med 0,75.

Om företaget till följd av sådan begränsning som avses i 5 § andra

stycket 1 har varit helt förhindrat från att bedriva verksamhet under

background image

SFS

2021:830

5

stödperioden, ges omställningsstöd i stället med ett belopp som motsvarar
100 procent av företagets fasta kostnader för stödperioden.

Om stöd enligt första eller andra stycket för en stödperiod uppgår till

minst 100 000 kronor, ges omställningsstöd även för administrativa
kostnader som uppkommit med anledning av ansökan om omställningsstöd
för den stödperioden. Sådant stöd ges med högst 10 000 kronor per
stödberättigat företag och stödperiod som stöd beviljas för.

16 § Omställningsstöd ges per stödberättigat företag och stödperiod med
högst

1. 150 miljoner kronor för stödperioden juni och juli 2020,
2. 120 miljoner kronor för stödperioden augusti�oktober 2020,
3. 80 miljoner kronor för stödperioderna november och december 2020

respektive januari och februari 2021, och

4. 40 miljoner kronor för stödperioderna mars 2021 respektive april 2021.
Det högsta stödet för respektive stödperiod enligt första stycket ska

minskas med belopp som företaget eller ett annat företag i samma koncern
av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) har
fått eller kommer att få i stöd för samma stödperiod enligt förordningen
(2020:838) om omställningsstöd för maj�juli 2020 eller förordningen
(2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020�september 2021.

Om flera företag i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 §

årsredovisningslagen är berättigade till omställningsstöd enligt första
stycket, avser det högsta stödet hela koncernen och fördelas på respektive
stödberättigat företag i förhållande till storleken på det omställningsstöd
företaget hade varit berättigat till utan tillämpning av första och andra
styckena.

16 a § Omställningsstöd ges med högst 360 miljoner kronor per
stödberättigat säsongsföretag för den stödperiod som anges i 4 a § första
stycket.

Det högsta stödet enligt första stycket ska minskas med belopp som
1. företaget eller ett annat företag i samma koncern av sådant slag som

anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) har fått eller kommer
att få i stöd enligt förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti
2020�september 2021, till den del stödet avser stödperioder mellan augusti
2020 och april 2021, och

2. ett annat företag i samma koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 §

årsredovisningslagen har fått eller kommer att få i stöd enligt denna
förordning för sådana stödperioder som anges i 4 § första stycket 2�6.

Om flera företag i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 §

årsredovisningslagen är berättigade till omställningsstöd enligt första
stycket, avser det högsta stödet hela koncernen och fördelas på respektive
stödberättigat företag i förhållande till storleken på det omställningsstöd
företaget hade varit berättigat till utan tillämpning av första och andra
styckena.

17 § Om företaget är ett förlustföretag gäller följande. Utöver vad som
följer av övriga bestämmelser i denna förordning får omställningsstöd inte
lämnas med ett belopp som överstiger den nominella nedgången i
bruttoresultat för stödperioden jämfört med referensperioden.

Ett företag anses vara ett förlustföretag om
1. företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella poster

för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020, eller

background image

SFS

2021:830

6

2. stödet för stödperioden, beräknat enligt 11�16 a §§, överstiger den

nominella nedgången i nettoomsättning för stödperioden jämfört med
referensperioden.

Med bruttoresultat avses periodens nettoomsättning enligt 7 §
1. minskad med
� periodens kostnader för handelsvaror, legoarbeten och under-

entreprenader, och

� periodens inköp av råvaror och förnödenheter, samt
2. justerad för periodens förändring av lager av
� råvaror och förnödenheter,
� produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor, och
� pågående arbete för någon annans räkning.
Med rörelseresultat före finansiella poster avses årets resultat före
� skatter,
� bokslutsdispositioner,
� räntor och liknande intäkter och kostnader,
� nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga

placeringar, och

� intäkter från andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt

styrda företag och andra företag som det finns ett ägarintresse i samt övriga
värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar.

De poster som avses i tredje stycket ska hänföras till en viss period i

enlighet med de principer som anges i 14 §.

1. Denna förordning träder i kraft den 16 augusti 2021.
2. Bestämmelserna i 6 och 9 §§ i den äldre lydelsen gäller dock

fortfarande för stödperioden juni och juli 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)