SFS 2021:832 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige

SFS2021-832.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt

inreseförbud till Sverige

Utfärdad den 19 augusti 2021

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2020:127) om tillfälligt inrese-
förbud till Sverige ska ha följande lydelse.

3 §1 En utlänning som reser till Sverige från en annan stat än en EES-stat
eller Schweiz ska nekas inresa i landet och avvisas.

Första stycket gäller inte för en utlänning som
1. är EES-medborgare eller medborgare i Andorra, Monaco, San Marino,

Schweiz eller Vatikanstaten,

2. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat,
3. har uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES-stat, Andorra,

Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten,

4. har nationell visering i Sverige eller nationell visering för längre tid än

tre månader i en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz
eller Vatikanstaten,

5. har en sådan familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket,

5 kap. 3 § första stycket 1�4 eller 3 a § utlänningslagen (2005:716) till en
person som omfattas av någon av punkterna 1�4 eller till en svensk
medborgare,

6. är medborgare i Förenade kungariket eller familjemedlem till en sådan

medborgare, under förutsättning att han eller hon omfattas av artikel 10 i
avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur
Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29,
31.1.2020, s. 7), eller

7. är bosatt i en sådan stat eller i ett sådant område som anges i bilagan

till denna förordning.

Första stycket gäller inte heller för en utlänning som har särskilt

angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, till
exempel

1. hälso- och sjukvårdspersonal, forskare inom hälso- och sjukvård och

personal inom äldreomsorgen,

2. gränsarbetare,
3. säsongsarbetare inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring,
4. personal som transporterar gods och annan personal inom transport-

sektorn,

5. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen,

1 Senaste lydelse 2021:707.

SFS

2021:832

Publicerad
den

20 augusti 2021

background image

2

SFS

2021:832

6. personer som arbetar i internationella organisationer eller som är

inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för
organisationernas verksamhet, militär personal och annan personal inom
ramen för internationellt försvarssamarbete, hjälparbetare och personal
inom det civila försvaret,

7. passagerare i transit,
8. personer med trängande familjeskäl,
9. sjömän,
10. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra

humanitära skäl,

11. personer som reser i syfte att studera,
12. personer som reser i syfte att utföra högkvalificerat arbete, om deras

arbetsinsats är nödvändig ur ett ekonomiskt perspektiv och arbetet inte kan
skjutas upp eller utföras på distans, däribland personer som ska delta i eller
utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar
eller liknande internationella elittävlingar, och

13. personer som i särskild ordning bjudits in av Regeringskansliet.

Denna förordning träder i kraft den 23 augusti 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)