SFS 2021:838 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2021-838.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 26 augusti 2021

Regeringen föreskriver att 7 § och bilagan till offentlighets- och sekretess-
förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

7 §1 Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de under-
sökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga
eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde.
Föreskrifterna i 24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och fjärde stycket
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre
gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar
i sekretessen

Brottsförebyggande
rådet

kriminologiska
undersökningar

Ekonomistyrningsverket undersökningar för

framställning av
prognoser, analyser
och information om
den offentliga
ekonomin

undersökningar för att
bedöma om
statsförvaltningen är
effektiv, om den
interna styrningen och
kontrollen är
betryggande samt om
den ekonomiska
styrningen i staten är
effektiv

1 Senaste lydelse 2021:512.

SFS 202

1:838

Publicerad
den

27 augusti 2021

background image

2

SFS 2021:

838

Finanspolitiska rådet

undersökningar av
arbetsmarknaden,
lönebildningen och
bostadsmarknaden

undersökningar av
effekter av ändrade
skatter och
transfereringar och av
andra åtgärder inom
de finans-,
arbetsmarknads- och
utbildningspolitiska
områdena

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

background image

3

SFS 2021:

838

Bilaga2

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen

144. stödverksamhet hos Boverket
enligt förordningen (2013:145) om
stöd för innovativt byggande av
bostäder för unga, förordningen
(2018:199) om stöd för innovativt
och hållbart byggande av bostäder,
förordningen (2020:893) om omsätt-
ningsstöd till enskilda näringsidkare
för mars�juli 2020, förordningen
(2021:143) om omsättningsstöd till
enskilda näringsidkare för augusti
2020�september 2021, förordningen
(2021:208) om omsättningsstöd till
handelsbolag för mars 2020�
september

2021,

förordningen

(2020:237) om statligt stöd när vissa
lokalhyresgäster fått rabatt på hyran
och förordningen (2021:273) om
statligt stöd när vissa lokalhyres-
gäster fått rabatt på hyran under 2021

sekretessen gäller inte beslut i
ärenden

2 Senaste lydelse 2021:817.