SFS 2021:840 Förordning om ändring i förordningen (1990:1070) om publicering av Sveriges internationella överenskommelser, m.m.

SFS2021-840.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1990:1070) om publicering av

Sveriges internationella överenskommelser, m.m.

Utfärdad den 26 augusti 2021

Regeringen föreskriver att 2 och 13 §§ förordningen (1990:1070) om
publicering av Sveriges internationella överenskommelser, m.m. ska ha
följande lydelse.

2 § Utrikesdepartementet ska i S� publicera

1. alla för Sverige bindande internationella överenskommelser som har

ingåtts av regeringen, jämte ändringar i dessa,

2. alla av Sverige anmälda, ändrade eller återtagna reservationer och

förklaringar, vilka rör en sådan överenskommelse,

3. uppgift om när en överenskommelse enligt 12 § har upphört att gälla.
�verenskommelser som är av mindre vikt behöver dock inte publiceras.
�verenskommelser som Europeiska unionen och dess medlemsstater

ingått och som publiceras i Europeiska unionens officiella tidning (EUT)
behöver inte publiceras i S�.

�verenskommelser som på grund av offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) inte får lämnas ut till var och en ska inte publiceras.

13 §1 Varje förvaltningsmyndighet som med stöd av 10 kap. 2 §
regeringsformen ingår en överenskommelse av offentligrättslig natur med
en regering, en statlig eller kommunal myndighet i ett annat land eller med
en mellanfolklig organisation ska föra en förteckning över gällande sådana
överenskommelser. Ett exemplar av förteckningen ska senast den 31 januari
varje år lämnas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Uppgifter om överenskommelser som på grund av offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) inte får lämnas ut till var och en ska lämnas i en
särskild förteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Elinor Hammarskjöld
(Utrikesdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:732.

SFS

2021:840

Publicerad
den

3 september 2021