SFS 2021:845 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

SFS2021-845.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

Utfärdad den 9 september 2021

Regeringen föreskriver att det i socialtjänstförordningen (2001:937) ska in-
föras en ny paragraf, 8 kap. 7 §, av följande lydelse.

8 kap.
7 §
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får meddela före-
skrifter om handläggning och dokumentation av ärenden som rör internatio-
nella adoptioner vid tillämpningen av

1. 3 kap. 3 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453),
2. 5 kap. 1 § socialtjänstlagen,
3. 6 kap. 6, 7 och 12�15 §§ socialtjänstlagen, och
4. 11 kap. 1 och 5 §§ socialtjänstlagen i samband med utredares redovis-

ning av utredning och förslag till beslut till tingsrätten i enlighet med 4 kap.
15 § föräldrabalken.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2021:845

Publicerad
den

14 september 2021