SFS 2021:846 Förordning om förvaltning av fonden för inre säkerhet och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik

SFS2021-846.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om förvaltning av fonden för inre säkerhet och

instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning

och viseringspolitik

Utfärdad den 9 september 2021

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens innehåll
1 §
I denna förordning finns bestämmelser om förvaltningen av fonden för
inre säkerhet och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och
viseringspolitik. Förordningen kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046

av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om
ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr
1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013,
(EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om
upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 av den

24 juni 2021 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska
regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållnings-
fonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och
vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-,
migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instru-
mentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1149 av den

7 juli 2021 om inrättande av Fonden för inre säkerhet, och

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1148 av den

7 juli 2021 om inrättande, som en del av Fonden för integrerad
gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning
och viseringspolitik.

Ansvariga myndigheter
2 §
Polismyndigheten är förvaltande myndighet och Ekonomistyrnings-
verket är revisionsmyndighet enligt artikel 71.1 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2021/1060 för programmen för fonden för inre
säkerhet och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och
viseringspolitik.

3 § Polismyndigheten ska ansvara för att upprätta ett partnerskap enligt
artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 för
programmen för fonden för inre säkerhet och instrumentet för ekonomiskt

SFS

2021:846

Publicerad
den

14 september 2021

background image

SFS

2021:846

2

stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik. Polismyndigheten ska även
ansvara för nödvändig rapportering till Europeiska kommissionen och upp-
dateringar om partnerskapet.

4 § Polismyndigheten ska ansvara för utvärdering av programmen för
fonden för inre säkerhet och instrumentet för ekonomiskt stöd för gräns-
förvaltning och viseringspolitik enligt artikel 44 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2021/1060.

Polismyndigheten ska även ansvara för att rapportera oriktigheter i

enlighet med artikel 69.12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2021/1060. En underrättelse om innehållet i rapporteringen ska sändas till
Ekobrottsmyndigheten och Ekonomistyrningsverket.

�vervakningskommitté
5 §
Regeringen ska utse en ordförande och vilka berörda myndigheter och
andra parter som ska vara företrädda i den övervakningskommitté som ska
finnas för programmen för fonden för inre säkerhet och instrumentet för
ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik enligt artikel 38.1
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060. Berörd
myndighet och annan part ska i sin tur utse sin företrädare i övervaknings-
kommittén.

För beslut av övervakningskommittén krävs enhällighet.

Handläggning av stödärenden
6 §
Beslut om stöd enligt programmen för fonden för inre säkerhet och
instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik
och om utbetalning av sådant stöd meddelas av Polismyndigheten. Stöd får
betalas ut endast om utgifterna är stödberättigade enligt de villkor som gäller
för stödet och med tillämpning av övriga unionsrättsliga och nationella
bestämmelser.

Upphävande av beslut
7 §
Om ett beslut om stöd har fattats på grund av oriktig, vilseledande eller
ofullständig uppgift från sökanden eller om sökanden brutit mot de villkor
som gäller för stödet, ska Polismyndigheten upphäva beslutet helt eller
delvis.

�&terbetalningsskyldighet
8 §
Den som har tagit emot stöd är återbetalningsskyldig om ett beslut om
stöd upphävs efter det att stödet har betalats ut eller om en stödmottagare i
övrigt har tagit emot stöd för utgifter som inte är stödberättigande.

På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta

enligt räntelagen (1975:635) betalas.

9 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 8 §, ska
Polismyndigheten besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet och ränta.

Räntan får sättas ned om det finns särskilda skäl.

10 § �r någon återbetalningsskyldig eller skyldig att betala ränta får annat
stöd enligt denna förordning kvittas mot skulden.

background image

SFS

2021:846

3

�verklagande
11 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-
klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om
utbetalning av stöd enligt 6 § och beslut enligt 7 § får dock inte överklagas.

Bemyndigande
12 §
Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2021.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2016:10) om förvaltning

av fonden för inre säkerhet.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ärenden om

stöd som avser programperioden 2014�2020 och för avslutande av denna
programperiod.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)