SFS 2021:848 Förordning om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan

SFS2021-848.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder

inom förskolan

Utfärdad den 9 september 2021

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för kvalitets-
höjande åtgärder inom förskolan.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 § Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel och för ett kalenderår
(bidragsår) i sänder.

Förutsättningar för statsbidrag
3 §
Statsbidrag lämnas till kommuner för insatser som syftar till kvalitets-
höjande åtgärder i förskolan. Bidraget får användas för kostnader för

1. att möjliggöra att barngrupperna har en storlek som överensstämmer

med Statens skolverks riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan,

2. att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan, och
3. kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar

i barngrupper i förskolan.

4 § Statsbidrag får inte lämnas för insatser som bidrag lämnats för på annat
sätt.

Fastställande av bidrag
5 §
Inför varje bidragsår ska Skolverket besluta en bidragsram för varje
kommun utifrån ett indexbaserat belopp som Statistiska centralbyrån
beräknar enligt 6 §.

6 § För bidragsåret ska ett index beräknas för varje kommun. Detta index
beräknas genom att kommunens standardkostnad för förskola, fritidshem
och annan pedagogisk verksamhet enligt 6 § förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning, justeras så som framgår av 6 § andra
stycket denna förordning, dividerad med den för landet genomsnittliga
standardkostnaden.

Tillägg eller avdrag för socioekonomiska skillnader för barn i åldern 1�5

år enligt 6 § 4 förordningen om kommunalekonomisk utjämning ska i fråga
om tillämpning på statsbidrag enligt denna förordning beräknas enligt
följande. Tillägg beräknas genom att ett socioekonomiskt index multipli-

SFS

2021:848

Publicerad
den

14 september 2021

background image

2

SFS

2021:848

ceras med femtio procent av åldersersättningen enligt 6 § 1 förordningen om
kommunalekonomisk utjämning för barn i åldern 1�5 år. Samtliga
kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att
summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen. Hur det socio-
ekonomiska indexet ska beräknas framgår av bilagan till förordningen om
kommunalekonomisk utjämning.

Tillgängliga medel divideras med antalet invånare i landet den 30 juni ett

år före bidragsåret. För att beräkna en kommuns bidragsbelopp multipliceras
bidraget per invånare i landet med det index som anges i första stycket och
med antalet invånare i kommunen den 30 juni ett år före bidragsåret samt
med en korrigeringsfaktor. Korrigeringsfaktorns värde bestäms genom att
summan av bidragen till de enskilda kommunerna stämmer överens med den
totala bidragsramen.

Rekvisition och utbetalning av statsbidrag
7 §
Skolverket beslutar om och betalar ut bidraget två gånger per bidragsår
efter rekvisition.

Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor som ska framgå av

beslutet.

Uppföljning och utvärdering
8 §
Skolverket ska följa upp och utvärdera effekterna av statsbidraget.

Skolverket ska sprida information om hur statsbidraget används i

kommunerna.

9 § En kommun som får bidrag enligt bestämmelserna i denna förordning
är skyldig att till Skolverket lämna sådana uppgifter om verksamheten som
behövs för uppföljning och utvärdering.

�&terbetalningskrav och återkrav
10 §
Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är åter-
betalningsskyldig, om

1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål det har lämnats för,

3. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 9 §, eller
4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag.

11 § Skolverket ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett stats-
bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket helt eller delvis avstå

från ett återkrav.

12 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den
dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och
efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta
med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket helt eller delvis avstå

från krav på ränta.

background image

3

SFS

2021:848

Bemyndigande
13 §
Skolverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning.

�verklagande
14 §
Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 12 oktober 2021.
2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för

bidragsåret 2022.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)