SFS 2021:850 Förordning om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

SFS2021-850.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion

för Livsmedelsverket

Utfärdad den 9 september 2021

Regeringen föreskriver att 1�2 a §§ förordningen (2009:1426) med instruk-
tion för Livsmedelsverket ska ha följande lydelse.

1 § Livsmedelsverket är förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor med
uppgift att i konsumenternas intresse arbeta för säkra livsmedel, redlighet i
livsmedelshanteringen och en hållbar livsmedelskonsumtion.

2 §1 Myndigheten ska

1. verka för en riskbaserad, effektiv och likvärdig livsmedelskontroll och

kontroll av material och produkter avsedda att komma i kontakt med
livsmedel i hela landet,

2. leda, samordna och följa upp livsmedelskontrollen och kontrollen av

material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel,

3. utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet,
4. undersöka livsmedel samt material och produkter avsedda att komma i

kontakt med livsmedel, undersöka matvanor, utföra analyser, utveckla meto-
der och följa utvecklingen på livsmedelsområdet utifrån Livsmedelsverkets
ansvarsområde,

5. utföra risk- och nyttovärderingar på livsmedelsområdet,
6. informera konsumenter, företag och andra intressenter om gällande

regelverk, en hållbar livsmedelskonsumtion och andra viktiga förhållanden
på livsmedelsområdet,

7. underlätta och skapa goda förutsättningar för företagande i livs-

medelssektorn för en konkurrenskraftig livsmedelskedja,

8. verka för att exporterande livsmedelsföretag uppfyller sådana särskilda

krav som mottagarlandet kan ställa,

9. samordna frågor som rör spädbarnsnutrition inklusive amning,
10. bidra till att skapa samhälleliga förutsättningar för en hållbar livs-

medelskonsumtion, med särskilt fokus på barn och ungdomar,

11. verka för en utveckling av en hållbar livsmedelskonsumtion inom

vård, skola och omsorg, och

12. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljö-

kvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder
för miljöarbetets utveckling.

1 Senaste lydelse 2021:654.

SFS

2021:850

Publicerad
den

16 september 2021

background image

2

SFS

2021:850

2 a §2 Myndigheten ska vara ansvarig myndighet på nutritionsområdet och
verka för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling inom området.

Myndigheten ska också vara ansvarig för nationell samordning inom

området hållbar livsmedelskonsumtion samt stödja myndigheter och andra
aktörer i deras arbete med hållbar livsmedelskonsumtion. Myndigheten ska
även följa och analysera utvecklingen inom området.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2011:1229.