SFS 2021:851 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige

SFS2021-851.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt

inreseförbud till Sverige

Utfärdad den 16 september 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:127) om tillfälligt
inreseförbud till Sverige,

dels att nuvarande bilaga ska betecknas bilaga 1,
dels att 3, 3 a och 5 §§ och den nya bilaga 1 ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny bilaga, bilaga 2, av följande lydelse.

3 §1 En utlänning som reser till Sverige från en annan stat än en EES-stat
eller Schweiz ska nekas inresa i landet och avvisas.

Första stycket gäller inte för en utlänning som
1. är EES-medborgare eller medborgare i Andorra, Monaco, San Marino,

Schweiz eller Vatikanstaten,

2. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat,
3. har uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES-stat, Andorra,

Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten,

4. har nationell visering i Sverige eller nationell visering för längre tid än

tre månader i en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz
eller Vatikanstaten,

5. har en sådan familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket,

5 kap. 3 § första stycket 1�4 eller 3 a § utlänningslagen (2005:716) till en
person som omfattas av någon av punkterna 1�4 eller till en svensk med-
borgare,

6. är medborgare i Förenade kungariket eller familjemedlem till en sådan

medborgare, under förutsättning att han eller hon omfattas av artikel 10 i
avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur
Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29,
31.1.2020, s. 7),

7. är bosatt i en sådan stat eller i ett sådant område som anges i bilaga 1

till denna förordning,

8. kan uppvisa ett intyg om att han eller hon har fått ett covid-19-vaccin

och intyget är utfärdat i en stat eller i ett område som anges i bilaga 2 till
denna förordning, eller

9. är under 18 år och reser tillsammans med en person som omfattas av

punkt 8.

Första stycket gäller inte heller för en utlänning som har särskilt

angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, till
exempel

1 Senaste lydelse 2021:832.

SFS

2021:851

Publicerad
den

17 september 2021

background image

2

SFS

2021:851

1. hälso- och sjukvårdspersonal, forskare inom hälso- och sjukvård och

personal inom äldreomsorgen,

2. gränsarbetare,
3. säsongsarbetare inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring,
4. personal som transporterar gods och annan personal inom transport-

sektorn,

5. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen,
6. personer som arbetar i internationella organisationer eller som är

inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för organisa-
tionernas verksamhet, militär personal och annan personal inom ramen för
internationellt försvarssamarbete, hjälparbetare och personal inom det civila
försvaret,

7. passagerare i transit,
8. personer med trängande familjeskäl,
9. sjömän,
10. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra

humanitära skäl,

11. personer som reser i syfte att studera,
12. personer som reser i syfte att utföra högkvalificerat arbete, om deras

arbetsinsats är nödvändig ur ett ekonomiskt perspektiv och arbetet inte kan
skjutas upp eller utföras på distans, däribland personer som ska delta i eller
utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar
eller liknande internationella elittävlingar, och

13. personer som i särskild ordning bjudits in av Regeringskansliet.

3 a §2 För att en utlänning som reser till Sverige ska omfattas av något av
undantagen i 3 § andra eller tredje stycket krävs dessutom att utlänningen
vid ankomst till Sverige kan uppvisa ett intyg om negativt provsvar från
testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 72 timmar
före ankomsten.

Första stycket gäller inte för
1. personer under 18 år,
2. personal som transporterar gods och annan personal inom transport-

sektorn,

3. sjömän,
4. personer med trängande familjeskäl,
5. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra

humanitära skäl,

6. personer som har ställning som varaktigt bosatta i Sverige,
7. personer som har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd i Sverige,
8. medborgare i Förenade kungariket eller familjemedlem till en sådan

medborgare, under förutsättning att han eller hon på grund av uppehåll i
Sverige omfattas av artikel 10 i avtalet om Förenade konungariket
Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och
Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7),

9. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716),
10. personer som i särskild ordning bjudits in av Regeringskansliet,
11. personer som enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2021/953 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och
godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och
tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri
rörlighet under covid-19-pandemin kan uppvisa ett intyg om att de har

2 Senaste lydelse 2021:578.

background image

3

SFS

2021:851

a) fått ett covid-19-vaccin (vaccinationsintyg),
b) fått negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion

som har utförts inom 72 timmar före ankomsten (testintyg), eller

c) tillfrisknat från covid-19 (intyg om tillfrisknande), eller
12. personer som kan uppvisa ett intyg om att de har fått ett covid-19-

vaccin enligt 3 § andra stycket 8.

5 §3 Efter att ha gett Polismyndigheten tillfälle att yttra sig får Folkhälso-
myndigheten meddela föreskrifter om vilka kriterier som ska vara uppfyllda
för att intyg som avses i 3 § andra stycket 8, 3 a § första stycket och 3 a §
andra stycket 11 a ska godtas.

Denna förordning träder i kraft den 20 september.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2021:50.

background image

4

SFS

2021:851

Bilaga 14

Stater och områden som omfattas av undantaget i 3 § andra stycket 7
Australien
Bosnien och Hercegovina
Hongkong
Jordanien
Kanada
Macao
Moldavien
Nya Zeeland
Qatar
Saudiarabien
Singapore
Sydkorea
Taiwan
Ukraina
Uruguay

4 Senaste lydelse 2021:841.

background image

5

SFS

2021:851

Bilaga 2

Stater och områden som omfattas av undantaget i 3 § andra stycket 8
Nordmakedonien
San Marino
Schweiz
Turkiet
Ukraina
Vatikanstaten