SFS 2021:852 Förordning om ändring i förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning

SFS2021-852.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:955) om statsbidrag till

vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull

sysselsättning till personer med psykisk

funktionsnedsättning

Utfärdad den 16 september 2021

Regeringen föreskriver att 1 och 16 §§ förordningen (2009:955) om stats-
bidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull syssel-
sättning till personer med psykisk funktionsnedsättning ska ha följande
lydelse.

1 §1 I denna förordning finns föreskrifter om statsbidrag till juridiska
personer som i sin verksamhet tillhandahåller sådan meningsfull sysselsätt-
ning som avses i 5 kap. 7 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) till
personer som på grund av en psykisk funktionsnedsättning möter betydande
svårigheter i sin livsföring och som inte står till arbetsmarknadens förfog-
ande.

Målen med statsbidraget är att förstärka och komplettera kommunernas

och regionernas insatser för att ge personer med en psykisk funktionsned-
sättning

1. ett varierat utbud av meningsfull sysselsättning,
2. ökad valfrihet genom att urvalet av sysselsättningsplatser lokalt utökas

och breddas,

3. en sysselsättning som är särskilt anpassad till den enskildes förutsätt-

ningar och som stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt
liv, och

4. bättre möjligheter att övergå eller återgå till studier, praktik eller arbete

på den reguljära arbetsmarknaden.

16 §2 Socialstyrelsen ska senast den 31 maj varje år lämna en samlad eko-
nomisk redovisning till regeringen. Av redovisningen ska det framgå

1. vem som har fått bidrag,
2. hur stort bidrag som har utbetalats till varje bidragsmottagare,
3. vilka villkor som har gällt för vart och ett av bidragen,
4. antal platser som respektive bidragsmottagare tillhandahåller,
5. exempel på vilka typer av sysselsättning som tillhandahålls och på

verksamheter som bedöms fungera särskilt väl, och

6. en sammanfattande redogörelse för statsbidragets användning i förhåll-

ande till de mål som anges i 1 § andra stycket.

1 Senaste lydelse 2019:1074.
2 Senaste lydelse 2011:950.

SFS

2021:852

Publicerad
den

21 september 2021

background image

SFS

2021:852

2

Socialstyrelsen ska vart tredje år vid samma tid även lämna regeringen en

bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till de mål som anges i
1 § andra stycket.

1. Denna förordning träder i kraft den 19 oktober 2021.
2. Den första bedömningen av statsbidragets effekter enligt 16 § andra

stycket i den nya lydelsen ska lämnas till regeringen senast den 31 maj 2024.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)