SFS 2021:853 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden

SFS2021-853.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om förvaltning av asyl-, migrations- och

integrationsfonden

Utfärdad den 16 september 2021

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens innehåll
1 §
I denna förordning finns bestämmelser om förvaltningen av asyl-,
migrations- och integrationsfonden. Förordningen kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046

av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om
ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU)
nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013,
(EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om
upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 av den

24 juni 2021 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska
regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållnings-
fonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och
vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migra-
tions- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet
för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik, och

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1147 av den

7 juli 2021 om inrättande av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Ansvariga myndigheter
2 §
Migrationsverket är förvaltande myndighet och Ekonomistyrnings-
verket är revisionsmyndighet enligt artikel 71.1 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2021/1060 för programmet för asyl-, migrations- och
integrationsfonden.

3 § Migrationsverket ska ansvara för att upprätta ett partnerskap enligt
artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 för
programmet för asyl-, migrations- och integrationsfonden. Migrationsverket
ska även ansvara för nödvändig rapportering till Europeiska kommissionen
och uppdateringar om partnerskapet.

4 § Migrationsverket ska ansvara för utvärdering av programmet för asyl-,
migrations- och integrationsfonden enligt artikel 44 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2021/1060.

Migrationsverket ska även ansvara för att rapportera oriktigheter i enlig-

het med artikel 69.12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

SFS

2021:853

Publicerad
den

21 september 2021

background image

2

SFS

2021:853

2021/1060. En underrättelse om innehållet i rapporteringen ska sändas till
Ekobrottsmyndigheten och Ekonomistyrningsverket.

�vervakningskommitté
5 §
Regeringen ska utse en ordförande och vilka berörda myndigheter och
andra parter som ska vara företrädda i den övervakningskommitté som ska
finnas för programmet för asyl-, migrations- och integrationsfonden enligt
artikel 38.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060.
Berörd myndighet och annan part ska i sin tur utse sin företrädare i över-
vakningskommittén.

För beslut av övervakningskommittén krävs enhällighet.

Handläggning av stödärenden
6 §
Beslut om stöd enligt programmet för asyl-, migrations- och integra-
tionsfonden och om utbetalning av sådant stöd meddelas av Migrations-
verket. Stöd får betalas ut endast om utgifterna är stödberättigade enligt de
villkor som gäller för stödet och med tillämpning av övriga unionsrättsliga
och nationella bestämmelser.

Upphävande av beslut
7 §
Om ett beslut om stöd har fattats på grund av oriktig, vilseledande eller
ofullständig uppgift från sökanden eller om sökanden brutit mot de villkor
som gäller för stödet, ska Migrationsverket upphäva beslutet helt eller
delvis.

�&terbetalningsskyldighet
8 §
Den som har tagit emot stöd är återbetalningsskyldig om ett beslut om
stöd upphävs efter det att stödet har betalats ut eller om en stödmottagare i
övrigt har tagit emot stöd för utgifter som inte är stödberättigande.

På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta

enligt räntelagen (1975:635) betalas.

9 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 8 §, ska Migra-
tionsverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet och ränta.

Räntan får sättas ned om det finns särskilda skäl.

10 § �r någon återbetalningsskyldig eller skyldig att betala ränta får annat
stöd enligt denna förordning kvittas mot skulden.

�verklagande
11 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-
klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om utbetal-
ning av stöd enligt 6 § och beslut enligt 7 § får dock inte överklagas.

Bemyndigande
12 §
Migrationsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2021.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2014:1538) om förvalt-

ning av asyl-, migrations- och integrationsfonden.

background image

3

SFS

2021:853

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ärenden om

stöd som avser programperioden 2014�2020 och för avslutande av denna
programperiod.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Mohlin
(Justitiedepartementet)