SFS 2021:854 Förordning om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller

SFS2021-854.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till

solceller

Utfärdad den 16 september 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:689) om statligt stöd
till solceller

dels att ikraftträdandebestämmelsen till förordningen (2020:1263) om

ändring i den förordningen ska ha följande lydelse,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förord-

ningen (2020:1263) om ändring i den förordningen ska införas en ny punkt, 2,
av följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2021.
2. För stöd som har beviljats före den 15 januari 2021 gäller 12 § i den

äldre lydelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Carl Scheutz
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2021:854

Publicerad
den

21 september 2021