SFS 2021:857 Förordning om ändring i förordningen (2019:167) om vissa officiella beteckningar

SFS2021-857.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:167) om vissa officiella

beteckningar

Utfärdad den 16 september 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2019:167) om vissa
officiella beteckningar ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2021:857

Publicerad
den

24 september 2021

background image

SFS

2021:857

2

Bilaga1

Förteckning över mellanstatliga organisationer som avses i 1 §

Organisation

Förordnandet i 1 §
avser
organisationens

Anmärkning

I de fall då den svenska be-
nämningen inte är skyddad anges
organisationens benämning på
annat språk inom parentes.

flagga
eller
emblem

benäm-
ning
eller
förkort-
ning

Europeiska arbetsmiljöbyrån

x

x

Europeiska arbetsmyndigheten

x

x

Europeiska atomenergi-
gemenskapen (European Atomic
Energy Community)

x

x

Europeiska centrumet för kontroll
av narkotika och narkotikamissbruk

x

x

Europeiska dataskyddsstyrelsen

x

x

Europeiska energistadge-
konferensen (Energy Charter
Conference)

x

x

Europeiska investeringsfonden

x

x

Europeiska jämställdhetsinstitutet

x

x

Europeiska kommissionen
(European Commission)

x

x

Europeiska skogsinstitutet
(European Forest Institute)

x

x

Europeiska unionens byrå för
luftfartssäkerhet (European Union
Aviation Safety Agency)

x

x

Europeiska unionens byrå för
samarbete inom brottsbekämpning
(Europol)

x

x

Förenta nationernas Global
Compact (The Global Compact)

x

x

1 Senaste lydelse 2021:272.

background image

SFS

2021:857

3

Förenta nationernas hjälp-
organisation för Palestinaflyktingar
(United Nations Relief and Works
Agency for Palestine Refugees in
the Near East)

x

x

Förenta nationernas konvention för
bekämpning av ökenspridning
(United Nations Convention to
Combat Desertification in
Countries Experiencing Serious
Drought and/or Desertification,
Particularly in Africa)

x

x

Globala fonden för jordbruks-
växternas genetiska diversitet
(Global Crop Diversity Trust)

x

x

Haagkonferensen för internationell
privaträtt (Hague Conference on
Private International Law)

x

x

Högkvarteret för Natos Europa-
kommando (Supreme Headquarters
Allied Powers Europe)

x

x

Samväldet av portugisiskspråkiga
länder (Community of Portuguese
Speaking Countries)

x

x

SKA-observatoriet (Square
Kilometre Array Observatory)

x

x

Stillahavsgemenskapen (Pacific
Community)

x

x