SFS 2021:860 Lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dels ändring i samma lag

SFS2021-860.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om dels fortsatt giltighet av lagen (2020:526) om tillfälliga

smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dels ändring i

samma lag

Utfärdad den 23 september 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2020:526) om till-
fälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, som gäller till utgången av
september 20212,

dels att lagen ska fortsätta att gälla till utgången av januari 2022,
dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

3.3 Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ärenden eller mål som

har inletts före upphävandet.

Denna lag träder i kraft den 30 september 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Liv Bernitz
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:219, bet. 2021/22:SoU3, rskr. 2021/22:1.
2 Lagens giltighetstid senast förlängd 2021:325.
3 Senaste lydelse 2021:325.

SFS

2021:860

Publicerad
den

24 september 2021