SFS 2021:861 Lag om fortsatt giltighet av lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

SFS2021-861.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om fortsatt giltighet av lagen (2021:4) om särskilda

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen

covid-19

Utfärdad den 23 september 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (2021:4) om särskilda begräns-
ningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, som gäller till
utgången av september 2021, ska fortsätta att gälla till utgången av januari
2022.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Liv Bernitz
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:219, bet. 2021/22:SoU3, rskr. 2021/22:1.

SFS

2021:861

Publicerad
den

24 september 2021