SFS 2021:863 Förordning om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

SFS2021-863.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen

covid-19

Utfärdad den 23 september 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-191

dels att 3 kap. 2 a och 6 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 2 §, 3 kap. 2, 3 a och 5 §§ och 6 kap. 1 § ska ha följande

lydelse.

1 kap.
2 §
2 Denna förordning är meddelad med stöd av

� 7 § första stycket lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att

förhindra spridning av sjukdomen covid-19 i fråga om 3 kap. 1�3 a och 5 §§,

� 8 § första stycket samma lag i fråga om 4 kap. 1�3 §§,
� 9 § första stycket samma lag i fråga om 5 kap. 1�3 §§,
� 11 § första stycket samma lag i fråga om 6 kap. 1 och 2 §§,
� 2 kap. 15 § första stycket ordningslagen (1993:1617) i fråga om punkt 4

i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna,

� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

3 kap.
2 §
3 Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning
ska begränsa antalet deltagare i lokaler och avgränsade områden eller ut-
rymmen som anordnaren disponerar på ett sätt som är säkert från smitt-
skyddssynpunkt.

3 a §4 Den som anordnar en sådan mässa som omfattas av 2 kap. 3 § första
stycket 4 ordningslagen (1993:1617) ska i stället för det som sägs i 2 och
3 §§

1. begränsa antalet besökare och utställare i lokaler och avgränsade om-

råden eller utrymmen utomhus som anordnaren disponerar på ett sätt som är
säkert från smittskyddssynpunkt,

1 Senaste lydelse av
3 kap. 2 a § 2021:724
3 kap. 6 § 2021:724.
2 Senaste lydelse 2021:812.
3 Senaste lydelse 2021:724. �ndringen innebär att andra�femte styckena tas bort.
4 Senaste lydelse 2021:724.

SFS

2021:863

Publicerad
den

24 september 2021

background image

2

SFS

2021:863

2. utforma lokaler samt områden och utrymmen utomhus som anordnaren

disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare och
utställare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från
varandra, och

3. se till att in- och utpassage till lokaler samt områden och utrymmen

utomhus som anordnaren disponerar kan ske på ett sådant sätt att trängsel
undviks.

5 §5 Folkhälsomyndigheten får meddela

1. ytterligare föreskrifter om kraven på deltagarbegränsning enligt 2 § och

3 a § 1 och om andra smittskyddsåtgärder enligt 3 § och 3 a § 2 och 3, och

2. föreskrifter om andra åtgärder för att förhindra smittspridning vid

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

6 kap.
1 §
6 Den som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt,
använder eller, direkt eller indirekt, upplåter en lokal, ett område eller ett
utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan liknande privat
sammankomst, får endast använda eller upplåta lokalen, området eller
utrymmet till en sammankomst med så många deltagare som är säkert från
smittskyddssynpunkt.

Första stycket gäller inte i fråga om lokaler, områden och utrymmen som

används eller upplåts för en begravningsceremoni.

I 3 § lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serverings-

ställen och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen finns
bestämmelser om smittskyddsåtgärder som den som driver ett serverings-
ställe som omfattas av samma lag och anslutande föreskrifter ansvarar för
att vidta.

1. Denna förordning träder i kraft den 29 september 2021.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden och mål om tillsyn som

har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Liv Bernitz
(Socialdepartementet)

5 Senaste lydelse 2021:724.
6 Senaste lydelse 2021:724.