SFS 2021:872 Förordning om ändring i förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

SFS2021-872.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:515) med instruktion för

Statens kulturråd

Utfärdad den 23 september 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2012:515) med instruktion
för Statens kulturråd

dels att 3 och 7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 3 a, 11 a och 12 a §§, av följande

lydelse.

3 §1 Myndigheten ska också

1. verka för ökat internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan

inom hela kulturområdet,

2. integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn- och ungdoms-

perspektiv samt även främja ett internationellt och interkulturellt utbyte och
samarbete i sin verksamhet,

3. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor med

anknytning till myndighetens verksamhetsområde och inom ramen för detta
ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga
berörda aktörer,

4. inom ramen för kultursamverkansmodellen enligt förordningen

(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kultur-
verksamhet representera staten i dialogen med berörda regioner och
kommuner,

5. administrera det pris som avses i förordningen (2002:1091) om

litteraturpris till Astrid Lindgrens minne,

6. vara nationell kontaktpunkt för EU:s kulturprogram,
7. verka för kulturens betydelse inom andra samhällsområden,
8. sprida information och kunskap om myndighetens verksamhet,
9. ha ett samlat ansvar för att inom sitt verksamhetsområde främja lika

rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och köns-
uttryck, och

10. initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt

strategiskt intresse.

3 a § Inom myndigheten finns ett nationellt kulturskolecentrum.
Centrumet ska samordna och stödja den kommunala kulturskolan, identi-
fiera utvecklingsbehov, samverka med aktörer på området samt samla och
sprida statistik, kunskap och forskning.

1 Senaste lydelse 2019:1090.

SFS

2021:872

Publicerad
den

29 september 2021

background image

SFS

2021:872

2

7 §2 Utöver rapportering enligt 6 § ska myndigheten följa upp och senast
den 30 juni varje år redovisa följande till regeringen:

1. utfallet av svenska ansökningar till EU:s program för de kulturella och

kreativa sektorerna Kreativa Europa 2021�2027, och

2. det regionala utfallet av myndighetens verksamhet.
Myndigheten ska även följa upp och senast den 30 juni vartannat år

redovisa det regionala utfallet av andra kulturmyndigheters och kultur-
institutioners verksamhet till regeringen.

11 a § Inom myndigheten finns ett läsråd som är ett rådgivande organ med
uppgift att vara en drivande och samordnande aktör inom det läsfrämjande
arbetet i Sverige.

Läsrådet ska särskilt
1. samla och samordna aktörer och insatser inom kultur, skola,

myndigheter, civilsamhälle, folkbildning, bokhandel, förlag och andra delar
av näringslivet, och

2. ansvara för kunskapsinsamling, följa relevant forskning och identifiera

utvecklingsbehov inom det läsfrämjande arbetet.

Läsrådet ska även lämna förslag på en läsambassadör med uppgift att

främja barns och ungas läsning.

Läsrådet består av myndighetschefen, som är ordförande, och högst nio

andra ledamöter. Till läsrådet adjungeras vid behov även företrädare för
Statens skolverk och Myndigheten för tillgängliga medier.

12 a § Ledamöterna i läsrådet utses av regeringen för en bestämd tid, dock
högst tre år.

Denna förordning träder i kraft den 26 oktober 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

2 Senaste lydelse 2014:1524. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.