SFS 2021:877 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

SFS2021-877.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till

vissa funktionshindrade

Utfärdad den 30 september 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 d, 15 och 26 c §§ lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

9 d §2 Som kostnad för personlig assistans enligt 9 § 2 anses inte ersätt-
ning för assistans som utförs av någon

1. som inte har fyllt 18 år,
2. som är bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
3. som till följd av sjukdom, ålderdom eller liknande orsak saknar för-

måga att utföra arbete som personlig assistent, eller

4. på arbetstid som överstiger den tid som anges i 2�4 §§ lagen (1970:943)

om arbetstid m.m. i husligt arbete, 5�10 b §§ arbetstidslagen (1982:673)
eller kollektivavtal som uppfyller kraven i 3 § arbetstidslagen.

Kostnad för personlig assistans som har utförts i en yrkesmässig enskild

verksamhet utan tillstånd enligt 23 § ger inte rätt till ekonomiskt stöd enligt
9 § 2.

�ven om assistansen har utförts utan tillstånd lämnas ekonomiskt stöd

enligt 9 § 2 om

1. verksamheten har haft tillstånd under avtalstiden och assistansen har

utförts senast två veckor efter den dag då den assistansberättigade under-
rättades om att tillståndet har upphört att gälla, eller

2. det finns särskilda skäl.

15 §3 Till kommunens uppgifter hör att

1. fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras be-

hov av stöd och service är,

2. verka för att personer som anges i 1 § får sina behov tillgodosedda,
3. informera om mål och medel för verksamheten enligt denna lag,
4. medverka till att personer som anges i 1 § får tillgång till arbete eller

studier,

5. verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för

personer som anges i 1 §,

6. anmäla till överförmyndaren dels när en person som omfattas av 1 §

kan antas behöva förmyndare, förvaltare eller god man, dels när ett för-
mynderskap, förvaltarskap eller godmanskap bör kunna upphöra,

1 Prop. 2020/21:205, bet. 2021/22:SoU2, rskr. 2021/22:8.
2 Senaste lydelse 2012:930.
3 Senaste lydelse 2012:961.

SFS

2021:877

Publicerad
den

4 oktober 2021

background image

2

SFS

2021:877

7. samverka med organisationer som företräder människor med omfatt-

ande funktionshinder,

8. anmäla till Försäkringskassan när någon som har ansökt om biträde av

personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan assistans enligt 9 § 2 kan
antas ha rätt till assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,

9. underrätta Försäkringskassan när någon som får assistansersättning

enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken beviljas boende med särskild service,
daglig verksamhet, barnomsorg eller någon annan insats som kan påverka
behovet av personlig assistans,

10. anmäla till Försäkringskassan om det finns anledning att anta att

assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken används för annat
än köp av personlig assistans eller kostnader för personliga assistenter, och

11. anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns anledning

att anta att en enskild bedriver yrkesmässig verksamhet med personlig assi-
stans utan tillstånd enligt 23 § eller att en tillståndshavares lämplighet för att
bedriva sådan verksamhet kan ifrågasättas.

26 c §4 Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn enligt denna
lag är skyldig att på begäran av Inspektionen för vård och omsorg lämna

� handlingar och annat material som rör verksamheten,
� de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver för sin

tillsyn, och

� de upplysningar som inspektionen behöver för att lämna underrättelse

om beslut i ett tillsynsärende.

Inspektionen för vård och omsorg får förelägga den som bedriver verk-

samheten att lämna vad som begärs enligt första stycket. Ett beslut om
föreläggande får förenas med vite.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för personlig assistans som har

utförts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

4 Senaste lydelse 2012:940.