SFS 2021:882 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

SFS2021-882.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Utfärdad den 30 september 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om
skatt på energi ska ha följande lydelse.

2 kap.
1 b §
2 För kalenderåret 2022 och efterföljande kalenderår ska energiskatt
och koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna
skattebeloppen efter en årlig omräkning enligt andra stycket. Regeringen
fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som
ska tas ut för påföljande kalenderår.

För bränslen som avses i
1. 1 § första stycket 3 a samt 4�6 ska energiskatt och koldioxidskatt

betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen
multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket,

2. 1 § första stycket 1, 2, 3 b och 7 ska energiskatt och koldioxidskatt

betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen
multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket.

Med jämförelsetal avses det värde, uttryckt i procent, som anger

förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det
år beräkningen avser och prisläget i juni 2020.

Beloppen enligt andra stycket 1, 2 a och 2 b avrundas var för sig till hela

kronor och ören.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:196, bet. 2020/21:SkU37, rskr. 2021/22:7.
2 Senaste lydelse 2020:1155.

SFS

2021:882

Publicerad
den

6 oktober 2021