SFS 2021:884 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

SFS2021-884.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i skolförordningen (2011:185)

Utfärdad den 30 september 2021

Regeringen föreskriver i fråga om skolförordningen (2011:185)

dels att 5 a kap. 6 § ska ha följande lydelse,
dels
att det ska införas en ny paragraf, 5 a kap. 3 a §, och närmast före

5 a kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

5 a kap.
Elevgruppernas storlek
3 a §
Statens skolverk får meddela föreskrifter om elevgruppernas storlek
vid fjärrundervisning i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan.

6 §1 Huvudmannen ska till Statens skolinspektion anmäla ett beslut om att
använda fjärrundervisning. Om huvudmannen utför fjärrundervisning åt
någon annan huvudman ska det också anmälas.

Skolinspektionen får meddela närmare föreskrifter om vad en anmälan

ska innehålla.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:779.

SFS

2021:884

Publicerad
den

6 oktober 2021