SFS 2021:886 Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

SFS2021-886.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Riksåklagarens föreskrifter

om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178)

om ordningsbot för vissa brott

Utfärdade den 28 september 2021

Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje stycket
rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om
ordningsbot för vissa brott1 att bilaga 2 ska ha följande lydelse.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 oktober 2021.

PETRA LUNDH

Marie-Louise Ollén

1 Föreskrifterna senast ändrade 2021:727.

SFS

2021:886

Publicerade
den

6 oktober 2021

background image

2

SFS

2021:886

Bilaga 2

Brott mot fordonsförordningen (2009:211)
Regler om fordons utrustning
Ansvar enligt 8 kap. 9 §
Bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i
bruk den 1 juli 2010 eller därefter).

Nr

Bristfällighet

Bot

1.1

Varningstriangel saknas vid färd

500

Motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar (Transportstyrelsens
föreskrifter om motorcyklar som tagits i bruk och släpvagnar till dessa
(TSFS 2021:11)).

Nr

Bristfällighet

Bot

4.1

Ljuddämpare saknas eller ljuddämpning otillräcklig på motorcykel
med förbränningsmotor

500

4.2

Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig på
motorcykel

500

4.3

Färdbroms är inte effektiv på motorcykel

3000

4.4

Parkeringsbroms saknas eller är inte effektiv på tre- eller fyrhjulig
motorcykel

500

4.5

Vindruta saknas på tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri

(motorcykel som är av årsmodell 1971 eller senare)

500

4.6

Vindruta skadad eller bristfällig på motorcykel

500

4.7

Vindrutetorkare saknas eller är bristfällig(a) på tre- eller fyrhjulig
motorcykel med karosseri och vindruta

(motorcykel som är av årsmodell 1971 eller senare)

500

4.8

Vindrutespolare saknas eller är bristfällig(a) på tre- eller fyrhjulig
motorcykel med karosseri och vindruta

(motorcykel som är av årsmodell 1971 eller senare)

500

4.9

Avfrostnings- och avimningsanordning saknas eller är bristfällig på
motorcykel med karosseri och vindruta

(motorcykel som tagits i bruk den 1 januari 2004 eller senare)

500

4.10

Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion på motorcykel

(motorcykel som är av årsmodell 1975 eller senare)

500

4.11

Backspeglar eller anordning för indirekt sikt saknas på motorcykel

(tre- eller fyrhjulig motorcykel med förarhytt eller karosseri av
årsmodell 1969 eller senare)
(tre- eller fyrhjulig motorcykel utan karosseri som tagits i bruk den
1 januari 2004 eller senare)
(tvåhjulig motorcykel som tagits i bruk den 1 januari 2004 eller
senare)

500

4.12

Säkerhetsbälten saknas, är bristfälliga eller inte anordnade på
föreskrivet sätt i tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri och
med en tjänstevikt på över 270 kg

(motorcykel som tagits i bruk den 1 januari 2004 eller senare)

500

background image

3

SFS

2021:886

Nr

Bristfällighet

Bot

4.13

Styrinrättning är inte effektiv på motorcykel

3000

4.14

Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade
efter fordonets maximala hastighet

500

4.15

Däck med hål, skåra eller annan skada som blottlägger däckets
armering eller däck som visar tecken på brott eller separation

3000

4.16

Däck med otillräckligt profildjup

1200

4.17

Dubbade däck under otillåten tid på motorcykel

500

4.18

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller
anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

4.19

Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus
bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt
ljus bakåt

500

4.20

Strålkastare, lyktor eller reflexanordning i efterhand försedd(a)
med färgskikt

500

4.21

Strålkastare framtill på motorcykel

1. samtliga saknas eller är ur funktion

1500

2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden

3000

3. en av flera saknas eller är ur funktion

1000

4. en av flera saknas eller är ur funktion under svåra
ljusförhållanden

2000

5. är inte av godkänd typ (årsmodell 1988 eller senare), är
bristfällig(a), eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt

500

4.22

Främre positionslykta är inte av godkänd typ (endast tre- eller
fyrhjulig motorcykel av årsmodell 1988 eller senare), saknas, är ur
funktion eller är inte anordnad på föreskrivet sätt på motorcykel

(tvåhjulig motorcykel som tagits i bruk den 1 januari 2004 eller
senare)
(tre- eller fyrhjulig motorcykel av årsmodell 1976 eller senare)

500

4.23

Körriktningsvisare är inte av godkänd typ (endast tre- eller
fyrhjulig motorcykel av årsmodell 1988 eller senare), saknas, är ur
funktion, är bristfällig(a) eller inte anordnad(e) på föreskrivet sätt

(motorcykel av årsmodell 1976 eller senare)
(på släpvagn endast i föreskrivna fall)

500

4.24

Bakre positionslykta/lyktor

1. samtliga saknas eller är ur funktion

1500

2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden

3000

3. en av flera saknas eller är ur funktion

1000

4. en av flera saknas eller är ur funktion under svåra
ljusförhållanden

2000

5. är inte av godkänd typ (endast tre- eller fyrhjulig motorcykel av
årsmodell 1988 eller senare), är bristfällig(a) eller är inte
anordnad(e) på föreskrivet sätt

500

background image

4

SFS

2021:886

Nr

Bristfällighet

Bot

4.25

Stopplykta/lyktor

1. samtliga saknas eller är ur funktion

1500

2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden

3000

3. en av flera saknas eller är ur funktion

1000

4. en av flera saknas eller är ur funktion under svåra
ljusförhållanden

2000

5. är inte av godkänd typ (endast tre- eller fyrhjulig motorcykel av
årsmodell 1988 eller senare), är bristfällig(a) eller är inte
anordnad(e) på föreskrivet sätt

500

(motorcykel av årsmodell 1976 eller senare)

4.26

Skyltlykta är inte av godkänd typ (endast tvåhjulig motorcykel som
tagits i bruk den 1 januari 2004 eller senare alt. på tre- eller
fyrhjulig motorcykel av årsmodell 1988 eller senare), saknas, är ur
funktion, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt på
motorcykel

500

4.27

Bakre reflexanordning(ar) är inte av godkänd typ (endast tre- eller
fyrhjulig motorcykel av årsmodell 1988 eller senare), saknas, är
bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt

500

Under svåra ljusförhållanden

1000

4.28

Fordonsidentifieringsmärkning saknas eller är bristfällig på
motorcykel

500

4.29

Bränsletank skadad eller otät på motorcykel

500

4.30

Kopplingsanordning inte godkänd (på motorcykel), bristfällig eller
inte tillfredsställande fastsatt

1500

4.31

Varningstriangel av godkänd typ inte medförd vid färd på väg med
tre- eller fyrhjulig motorcykel eller motorcykel med sidvagn

500

4.32

Larmanordning på annat fordon än utryckningsfordon

1500

14.2

5 kap. 7 §

Inte medfört eller uppvisat läsbart
lämplighetsbevis eller bestyrkt avskrift därav
vid personbefordran enligt 5 kap. 1 §
4 fordonsförordningen (2009:211)

500