SFS 2021:888 Förordning om ändring i förordningen (2021:583) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

SFS2021-888.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:583) om förbud mot

otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och

livsmedelsprodukter

Utfärdad den 7 oktober 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2021:583) om förbud mot
otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

dels att 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, och närmast före 3 a § en ny

rubrik av följande lydelse.

2 § Förordningen är meddelad med stöd av
� 10 § lagen (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp
av jordbruks- och livsmedelsprodukter i fråga om 3 a §, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

3 § Den årsomsättning som avses i 2 § första stycket 1 lagen (2021:579)
om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livs-
medelsprodukter ska beräknas enligt bilagan till kommissionens rekom-
mendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag
samt små och medelstora företag. Vid omräkning till årsomsättning i euro
ska den genomsnittskurs som publiceras av Europeiska centralbanken
tillämpas.

Annullering av en order
3 a §
I stället för vad som föreskrivs i 5 § första stycket 2 lagen (2021:579)
om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livs-
medelsprodukter ska det för en köpare av sådana produkter för användning
i en verksamhet som bedrivs på en restaurang eller ett annat serveringsställe
eller i en cateringverksamhet vara förbjudet att annullera en order med
kortare varsel än fem dagar.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2021:888

Publicerad
den

12 oktober 2021