SFS 2021:889 Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (2019:66)

SFS2021-889.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i djurskyddsförordningen (2019:66)

Utfärdad den 7 oktober 2021

Regeringen föreskriver att 8 kap. 5 § djurskyddsförordningen (2019:66) ska
ha följande lydelse.

8 kap.
5 §
1 Jordbruksverket (kompetenscentrumet för 3R-frågor) är kontaktpunkt
enligt artikel 47.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av
den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga
ändamål.

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:113.

SFS

2021:889

Publicerad
den

12 oktober 2021