SFS 2021:891 Lag om ändring i lagen (2021:580) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2021-891.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2021:580) om ändring i

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 7 oktober 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 30 kap. 30 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) i stället för lydelsen enligt lagen (2021:580) om
ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

30 kap.
30 §
Den tystnadsplikt som följer av 2 § första stycket första meningen,
4 § första stycket 2, 4 a § första stycket 2, 4 b § första stycket, 6 b § första
stycket, 12 § första stycket och andra stycket 2, 12 a § första stycket och
andra stycket 2, 12 b § första stycket 2, 13 §, 15 § första stycket 2, 23 § första
stycket 2, 23 a §, 23 b § och 27 § första stycket 2 och den tystnadsplikt som
följer av ett förbehåll som har gjorts med stöd av 9 § andra meningen, 14 §
andra meningen, 26 § andra meningen eller 29 § andra meningen inskränker
rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och
10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.
Den tystnadsplikt som följer av 24 § inskränker rätten att meddela och
offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om andra ekonomiska
eller personliga förhållanden än affärs- och driftförhållanden för den som
trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål
för myndighetens verksamhet.
Den tystnadsplikt som följer av 18 § inskränker rätten att meddela och
offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om en enskilds person-
liga förhållanden vars röjande kan vålla allvarligt men.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2021/22:KU2, rskr. 2021/22:6.

SFS 2021:

891

Publicerad
den

13 oktober 2021