SFS 2008:535 Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

Du är här: Start / Skatterätt / Fastighetstaxeringslag (1979:1152) / SFS 2008:535 Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
080535.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);

utfärdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 19 kap. 3 och 5 §§ fastighetstaxe-

ringslagen (1979:1152) ska ha följande lydelse.

19 kap.

3 §

2

Den statliga lantmäterimyndigheten och Skatteverket ska undersöka

och upprätta förslag till

1. vilka riktvärdestabeller för småhus som inte ingår i lantbruksenhet, som

med hänsyn till rådande prisläge bör användas inom olika delar av ett län,
och

2. riktvärdeskartor för tomtmark som inte ingår i lantbruksenhet inom

länet.

Den statliga lantmäterimyndigheten och Skatteverket ska vidare pröva att

en tillämpning av förslag till föreskrifter enligt 1 § andra och tredje styckena
leder till taxeringsvärden som svarar mot taxeringsvärdenivå enligt 5 kap.
2 § (provvärdering). Motsvarande prövning görs av förslag till riktvärdekar-
tor för tomtmark och riktvärdetabeller för småhus enligt första stycket.

Provvärdering ska göras för varje värdeområde och omfatta det antal

överlåtelser inom området (provvärderingsobjekt) som bedöms nödvändigt
med hänsyn till områdets karaktär. Om antalet provvärderingsobjekt är för få
eller saknas inom ett värdeområde, får provvärdering göras för en grupp av
värdeområden som då tillsammans bildar ett provvärderingsområde.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om indelningen i provvärderingsområden. Ett sådant
beslut får inte överklagas.

5 §

3

Skatteverket ska, i samråd med den statliga lantmäterimyndigheten

senast den 1 juni året före det år då allmän fastighetstaxering därom äger
rum, upprätta förslag till riktvärdekartor för tomtmark som inte ingår i lant-
bruksenhet och riktvärdetabeller för småhus som inte ingår i lantbruksenhet.
På samma gång ska det föreslås ändringar som behövs i de förslag till före-
skrifter som avses i 1 § andra�fjärde styckena.

1

Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.

2

Senaste lydelse 2003:650.

3

Senaste lydelse 2003:650.

SFS 2008:535

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

2

SFS 2008:535

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

En referensgrupp ska under arbetets gång ges möjlighet att lämna syn-

punkter.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.