SFS 2007:394 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2007:394 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
070394.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11 kap. 35 § inkomstskattelagen

(1999:1229) skall ha följande lydelse.

11 kap.

35 §

2

Stöd som avser ersättning för utgifter för nattlogi eller resor m.m.

skall inte tas upp om det lämnas till deltagare i

1. arbetslivsinriktad rehabilitering,
2. de arbetsmarknadspolitiska programmen
� arbetsmarknadsutbildning,
� arbetspraktik,
� jobb- och utvecklingsgarantin, om insatsen består i annat än stöd till

start av näringsverksamhet,

� ungdomsinsatser,
� förberedande insatser, eller
� projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.
Första stycket gäller även sådant stöd som lämnas till deltagarens led-

sagare eller till elever med funktionshinder vid utbildning i grundskola,
gymnasieskola eller motsvarande utbildning.

Statliga bidrag för resor, kost eller logi eller merutgifter på grund av funk-

tionshinder som lämnas till elever i utbildning för döva eller hörselskadade
eller i utbildning som är speciellt anpassad för svårt rörelsehindrade ungdo-
mar (Rh-anpassad utbildning) skall inte tas upp.

1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2007.
2. För den som deltagit i aktivitetsgarantin gäller 11 kap. 35 § i sin äldre

lydelse.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

2

Senaste lydelse 2002:1006.

SFS 2007:394

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.