SFS 2007:1342 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2007:1342 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
071342.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 13 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 34 § inkomstskattelagen

(1999:1229) ska ha följande lydelse.

11 kap.

34 §

2 Följande ersättningar i samband med studier ska tas upp:

1. utbildningsbidrag för doktorander, och
2. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

(TUFF).

Studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) ska inte tas upp. Detta gäl-

ler också

1. statsbidrag som administreras av Socialstyrelsens institut för särskilt

utbildningsstöd för

� kortare studier om funktionshinder,
� kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpas-

sade för personer med funktionshinder, och

� studier inom vuxenutbildningen för utvecklingsstörda, eller
2. statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfa-

betisering i samiska.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången

vid 2009 års taxering.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2007/08:1, utg.omr. 15, bet. 2007/08:UbU2, rskr. 2007/08:71.

2 Senaste lydelse 2006:1471.

SFS 2007:1342

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.