SFS 2013:766 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2013:766 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
130766.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 10 oktober 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels att 67 kap. 6 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 11 kap. 17 b §, av följande

lydelse.

11 kap.

17 b §

Förmån av omställningsstöd enligt 13 kap. 1 b § och 13 a kap. 2 §

lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter ska inte
tas upp.

67 kap.

6 §

3

Med arbetsinkomster avses vid tillämpningen av detta kapitel sådana

inkomster som anges i 59 kap. 8�12 §§, 13 § 10, 12 och 13, 14 § första
stycket 1�3 och 5 samt 15�19 och 27 §§ socialförsäkringsbalken med undan-
tag för sådana inkomster som anges i 59 kap. 23, 25, 26 och 28 §§ samma
balk. Som arbetsinkomst avses även inkomst från självständig näringsverk-
samhet som bedrivs utomlands, om den skattskyldige i inte oväsentlig omfatt-
ning har arbetat i verksamheten.

Ekonomiskt omställningsstöd och inkomstgaranti enligt lagen (1994:1065)

om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter ska inte anses som arbets-
inkomst.

Vid beräkningen av skattereduktionen ska arbetsinkomsterna utgöras av
� överskott i inkomstslaget tjänst, och
� överskott i inkomstslaget näringsverksamhet minskat med sjukpenning

eller annan ersättning som anges i 15 kap. 8 §.

Arbetsinkomsterna ska minskas med allmänna avdrag enligt 62 kap. och

sjöinkomstavdrag enligt 64 kap. samt avrundas nedåt till helt hundratal kro-
nor.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

1 Framst. 2012/13:RS7, bet. 2013/14:KU3, rskr. 2013/14:5.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2010:1277.

SFS 2013:766

Utkom från trycket
den 22 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:766

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.