SFS 2008:813 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2008:813 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
080813.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 29 oktober 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 kap. 22 § och 55 kap. 2 § in-

komstskattelagen (1999:1229)

2

ska ha följande lydelse.

8 kap.

22 §

Försäkringsersättningar och andra ersättningar för skada eller lik-

nande på tillgångar är skattefria. Detta gäller dock inte till den del

� ersättningen avser tillgångar i näringsverksamhet eller på något annat

sätt avser en inkomst eller en utgift i näringsverksamhet, eller

� ersättningen betalas ut på grund av garantier av insättningar, investerar-

skydd eller försäkring enligt 55 kap. och avser ersättning för ränta eller för
finansiella instrument.

I 45 kap. 26 § finns bestämmelser om att sådana belopp som avses i första

stycket i vissa fall beaktas vid beräkning av kapitalvinst på fastighet.

55 kap.

2 §

Ersättning som betalas ut av garantimyndigheten enligt lagen

(1995:1571) om insättningsgaranti eller ersättning som betalas ut på grund
av en garanti till insättare som ställts ut med stöd av lagen (2008:812) om
statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige, anses ut-
betald av det institut där insättningen gjorts.

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då lagen enligt uppgift på den

kommit ut från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, rskr. 2008/09:16.

2

Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2008:813

Utkom från trycket
den 29 oktober 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.