SFS 2008:865 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2008:865 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
080865.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 6 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11 kap. 30 § inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

ska ha följande lydelse.

11 kap.

30 §

Följande ersättningar i samband med sjukdom m.m. ska tas upp om

de grundar sig på förvärvsinkomst på grund av tjänst:

1. sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt lagen (1962:381) om all-

män försäkring,

2. sjukpenning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring, lagen

(1976:380) om arbetsskadeförsäkring, lagen (1977:265) om statligt person-
skadeskydd och lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän,

3. ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön,
4. smittbärarpenning enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbä-

rare, och

5. ersättningar enligt andra lagar eller författningar vid sjukdom eller

olycksfall i arbete eller i samband med militärtjänstgöring.

�ven sjukersättning och aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om

allmän försäkring ska tas upp. Sådan ersättning som anges i 16 kap. 17 §
nämnda lag ska dock inte tas upp.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:124, bet. 2008/09:SfU4, rskr. 2008/09:23.

2

Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2008:865

Utkom från trycket
den 18 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.