SFS 2008:1064 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2008:1064 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
081064.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 27 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels

att 49 a kap. 14 § och 57 kap. 11 a § ska upphöra att gälla,

dels

att 25 a kap. 11 §, 30 kap. 7 §, 35 kap. 3 och 5 §§, 36 kap. 3 §,

38 a kap. 23 §, 49 a kap. 13 § samt 57 kap. 12, 13 och 21 §§ ska ha följande
lydelse,

dels

att punkt 5 i övergångsbestämmelserna till lagen (2005:1136) om

ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

25 a kap.

11 §

Skalbolagsbeskattning enligt 9 § ska inte ske om

1. det företag som den avyttrade delägarrätten hänför sig till tar upp före-

tagets överskott eller underskott i en sådan skalbolagsdeklaration som avses
i 10 kap. 8 a § första stycket skattebetalningslagen (1997:483),

2. ett särskilt bokslut ligger till grund för inkomstberäkningen enligt 1,

och

3. säkerhet ställs om sådan har begärts med stöd av 11 kap. 11 a § skatte-

betalningslagen.

Bokslutet ska upprättas som om företagets beskattningsår avslutats vid

tidpunkten för avyttringen. Företagets avsättningar till periodiseringsfond
och ersättningsfond ska anses ha återförts.

Första och andra styckena gäller även företag i sådan intressegemenskap

som avses i 2 § 1 med företaget som den avyttrade delägarrätten är hänförlig
till.

30 kap.

7 §

Avdrag för avsättning till en periodiseringsfond ska återföras senast

det sjätte taxeringsåret efter det taxeringsår som avdraget hänför sig till. Om
taxering på grund av förlängning av räkenskapsår inte sker det sjätte taxe-
ringsåret, ska avdraget återföras senast det följande taxeringsåret.

När återföring av avdrag för avsättning till periodiseringsfond sker, ska

det tidigast gjorda avdraget återföras först.

1

Prop. 2008/09:40, bet. 2008/09:SkU9, rskr. 2008/09:70.

2

Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2008:1064

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1064

I 8�10 §§ finns bestämmelser om att avdragen för avsättningarna i vissa

fall ska återföras tidigare och i 11�14 §§ om att periodiseringsfonderna i
vissa fall får föras över till annan näringsverksamhet i stället för att avdragen
återförs.

35 kap.

3 §

Ett koncernbidrag från ett moderföretag till ett helägt dotterföretag

eller från ett helägt dotterföretag till ett moderföretag ska dras av under för-
utsättning att

1. varken givaren eller mottagaren är ett privatbostadsföretag eller invest-

mentföretag,

2. både givaren och mottagaren redovisar bidraget öppet i självdeklaratio-

nen vid samma års taxering,

3. dotterföretaget har varit helägt under givarens och mottagarens hela be-

skattningsår eller sedan dotterföretaget började bedriva verksamhet av något
slag,

4. mottagaren inte enligt ett skatteavtal ska anses ha hemvist i en utländsk

stat utom i fall som avses i 2 a § andra meningen,

5. näringsverksamheten som koncernbidraget hänför sig till inte är undan-

tagen från beskattning i Sverige på grund av ett skatteavtal, och

6. om bidraget lämnas från dotterföretaget till moderföretaget, utdelning

under beskattningsåret från dotterföretaget inte ska tas upp hos moderföreta-
get.

5 §

Ett koncernbidrag från ett moderföretag till ett annat svenskt aktiebo-

lag än ett helägt dotterföretag ska dras av, om de förutsättningar som anges i
3 § 1, 2, 4 och 5 är uppfyllda och om ägarförhållandena under givarens och
mottagarens hela beskattningsår eller sedan mottagaren började bedriva
verksamhet av något slag har varit sådana att mottagaren genom fusioner
mellan moderföretag och dotterbolag har kunnat gå upp i moderföretaget.
Fusion ska anses kunna äga rum när ett moderföretag äger mer än 90 procent
av aktierna i ett dotterbolag, men inte i andra fall.

36 kap.

3 §

Om kommissionärsföretaget bedriver kommissionärsverksamhet för

ett enda kommittentföretags räkning, får överskottet eller underskottet av
kommissionärsverksamheten tas upp respektive dras av hos kommittentföre-
taget under förutsättning att

1. kommissionärsförhållandet är grundat på ett skriftligt avtal,
2. kommissionärsföretaget bedriver kommissionärsverksamheten uteslu-

tande för kommittentföretagets räkning,

3. kommissionärsföretaget under beskattningsåret inte bedriver närings-

verksamhet i nämnvärd omfattning vid sidan av kommissionärsverksamhe-
ten,

4. verksamheten har bedrivits på det sätt som anges i detta kapitel under

båda företagens hela beskattningsår eller sedan kommissionärsföretaget bör-
jade bedriva verksamhet av något slag,

5. beskattningsåren för båda företagen slutar vid samma tidpunkt, och

background image

3

SFS 2008:1064

6. båda företagen skulle haft rätt till avdrag för koncernbidrag enligt

35 kap. om de hade lämnat sådant till det andra företaget under beskattnings-
året.

Om kommissionärsföretaget är ett sådant utländskt bolag eller svenskt fö-

retag som avses i 2 a §, ska vid prövning av förutsättningarna i första stycket
3 och 4 vad som sägs om kommissionärsföretaget i stället gälla det utländska
bolagets eller det svenska företagets fasta driftställe i Sverige. Vid prövning
av förutsättningen i första stycket 6 ska kommissionärsverksamheten anses
ingå i båda företagens verksamhet.

38 a kap.

23 §

När det gäller beskattningen av ägare till andelar i det överlåtande

företaget vid en partiell fission finns särskilda bestämmelser om

� beräkning av anskaffningsvärdet för andelar i det övertagande och det

överlåtande företaget i 17 kap. 7 a §,

� utdelning i 24 kap. 3 a § och 42 kap. 16 b §,
� beräkning av omkostnadsbeloppet för andelar i det övertagande och

överlåtande företaget i 48 kap. 18 a och 18 c §§,

� turordning vid avyttring i 48 kap. 18 b §, och
� kvalificerade andelar i 57 kap. 7�7 c, 12 a, 15, 20 a�20 c, 23 a, 24 och

24 a §§.

49 a kap.

13 §

Bestämmelserna i 11 § ska inte tillämpas om

1. det avyttrade företaget eller, i fråga om handelsbolag, säljaren tar upp

företagets överskott eller underskott i en sådan skalbolagsdeklaration som
avses i 10 kap. 8 a § skattebetalningslagen (1997:483),

2. ett särskilt bokslut ligger till grund för inkomstberäkningen enligt 1,

och

3. säkerhet ställs om sådan har begärts med stöd av bestämmelserna i

11 kap. 11 a § skattebetalningslagen.

Bokslutet ska upprättas som om företagets beskattningsår avslutats vid

tidpunkten för avyttringen eller, i fråga om handelsbolag, vid avyttringen
eller tillträdet. Företagets avsättningar till periodiseringsfond och ersätt-
ningsfond ska anses ha återförts. Om det är en andel i ett handelsbolag som
har avyttrats, ska säljaren ta upp så stor del av handelsbolagets överskott
eller underskott samt kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av han-
delsbolagets näringsfastigheter och näringsbostadsrätter som belöper sig på
den avyttrade andelen.

Första och andra styckena gäller även företag i intressegemenskap.

57 kap.

12 §

Underlaget för årets gränsbelopp är det omkostnadsbelopp som skulle

ha använts om andelen hade avyttrats vid årets ingång.

Vid beräkning av omkostnadsbeloppet tillämpas 25�35 §§. Detta gäller

dock inte för tillgångar som avses i 2 § andra stycket.

background image

4

SFS 2008:1064

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

13 §

3

Om utdelningen understiger gränsbeloppet, ska skillnaden (sparat ut-

delningsutrymme) föras vidare till nästa beskattningsår. Sparat utdelningsut-
rymme utgör dock gränsbelopp enligt 20 § om ytterligare utdelning sker un-
der beskattningsåret. Sparat utdelningsutrymme utgör gränsbelopp enligt
20 § om utdelning sker på en mottagen andel under det beskattningsår då en
partiell fission genomförs. Sparat utdelningsutrymme som beräknats vid ut-
delning under beskattningsåret utgör gränsbelopp vid kapitalvinstberäkning
enligt 21 §.

Lämnar företaget inte någon utdelning, ska hela gränsbeloppet föras vi-

dare som sparat utdelningsutrymme. Om andelen mottagits vid en partiell
fission under beskattningsåret, ska sparat utdelningsutrymme inte räknas
upp enligt 10 § första stycket 2. Sparat utdelningsutrymme ska föras vidare
även om andelen under något år inte är kvalificerad.

21 §

Kapitalvinst på en kvalificerad andel till den del den överstiger gräns-

beloppet ska tas upp i inkomstslaget tjänst. Kapitalvinst som motsvarar
gränsbeloppet ska tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital.

Om kapitalvinst på en kvalificerad andel som anskaffats före år 1992

överstiger gränsbeloppet, ska den överskjutande delen upp till ett belopp
som motsvarar skillnaden mellan omkostnadsbeloppet beräknat enligt 25�
35 §§ och omkostnadsbeloppet beräknat enligt 44 kap. 14 § i sin helhet tas
upp i inkomstslaget kapital i stället för i inkomstslaget tjänst. Detta gäller
inte för tillgångar som avses i 2 § andra stycket.

5. Om sparat lättnadsutrymme enligt punkt 3 överstiger gränsbeloppet,

tillämpas bestämmelserna i 57 kap. 21 § på kapitalvinst som överstiger spa-
rat lättnadsutrymme.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången

vid 2010 års taxering.

2. I fråga om avyttringar av andelar i skalbolag tillämpas de nya bestäm-

melserna på avyttringar som sker efter den 31 december 2008. �ldre be-
stämmelser gäller för avyttringar före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Christina Eng
(Finansdepartementet)

3

�ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.