SFS 2014:949 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2014:949 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
140949.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 34 § inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

11 kap.

34 §

3

Följande ersättningar i samband med studier ska tas upp:

1. utbildningsbidrag för doktorander, och
2. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

(TUFF).

Studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) ska inte tas upp. Detta

gäller också

1. statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten

för

� kortare studier om funktionshinder,
� kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpas-

sade för personer med funktionshinder, och

� studier inom särskild utbildning för vuxna,
2. statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfabe-

tisering i samiska, eller

3. kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning som betalas

ut av Centrala studiestödsnämnden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ersättning som har

lämnats enligt den upphävda lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimu-
lansersättning inom utbildning i svenska för invandrare.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:104, bet. 2013/14:AU9, rskr. 2013/14:368.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2014:287. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

SFS 2014:949

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.