SFS 2014:1389 Lag om lag ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2014:1389 Lag om lag ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
141389.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om lag ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 27 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 4 b § inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

2 kap.

4 b §

3

Europakooperativ, europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

(EGTS), konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortier)
och försäkringsföreningar räknas som ekonomiska föreningar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:4, bet. 2014/15:SkU5, rskr. 2014/15:12.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2011:68.

SFS 2014:1389

Utkom från trycket
den 5 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.