SFS 2015:31 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2015:31 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
150031.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 29 januari 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 42 kap. 38 § inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

42 kap.

38 §

3

Kontofrämmande tillgångar som förvaras på investeringssparkontot

ska inte ingå i det värde som avses i 37 § första stycket 1.

Första stycket gäller inte sådana kontofrämmande tillgångar som förvaras

på investeringssparkontot med stöd av 17 § lagen (2011:1268) om investe-
ringssparkonto.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.
2. Bestämmelserna i 42 kap. 38 § i den nya lydelsen tillämpas första

gången i fråga om kontofrämmande tillgångar som förtecknas på investe-
ringssparkontot efter den 28 februari 2015.

3. Bestämmelserna i 42 kap. 38 § i den nya lydelsen tillämpas även i fråga

om kontofrämmande tillgångar som har förtecknats på investeringssparkontot
före ikraftträdandet, om den skattskyldige begär tillämpning av de nya be-
stämmelserna om när ett investeringssparkonto upphör i lagen (2015:30) om
ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto enligt punkt 3 i över-
gångsbestämmelserna till den lagen.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:17, bet. 2014/15:SkU11, rskr. 2014/15:98.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2011:1271.

SFS 2015:31

Utkom från trycket
den 10 februari 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.