SFS 2015:473 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2015:473 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
150473.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 67 kap. 13 § inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

67 kap.

13 §

3

Med hushållsarbete avses vid tillämpningen av detta kapitel följande.

1. Städarbete eller annat rengöringsarbete som utförs i bostaden.
2. Vård av kläder och hemtextilier när vården utförs i bostaden.
3. Matlagning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden.
4. Snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden.
5. Häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på

tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.

6. Barnpassning som inte mer än i ringa omfattning innefattar hjälp med

läxor och annat skolarbete och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden
samt lämning och hämtning till och från förskola, skola, fritidsaktiviteter eller
liknande.

7. Annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person behöver

och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i samband med pro-
menader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller andra liknande enklare ären-
den.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.
2. Lagen tillämpas på hushållsarbete som har utförts efter den 31 juli 2015

och förmån av hushållsarbete som har tillhandahållits efter den 31 juli 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2012:829.

SFS 2015:473

Utkom från trycket
den 7 juli 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.