SFS 2015:762 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2015:762 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
150762.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 32 § inkomstskattelagen

(1999:1229) ska ha följande lydelse.

11 kap.

32 §

2

Särskilt pensionstillägg enligt 73 kap. socialförsäkringsbalken ska inte

tas upp.

Jämställdhetsbonus enligt lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus ska inte

tas upp.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om vårdnadsbidrag som har

lämnats enligt den upphävda lagen (2008:307) om kommunalt vårdnads-
bidrag.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:147, bet. 2015/16:SfU8, rskr. 2015/16:41.

2 Senaste lydelse 2011:1084. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS 2015:762

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.