SFS 2015:887 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2015:887 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
150887.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska införas en ny paragraf, 39 kap. 8 a §, av följande lydelse.

39 kap.

8 a §

Ett skadeförsäkringsföretag ska ta upp säkerhetsreserven om

1. företaget upphör att bedriva försäkringsrörelse,
2. skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör,
3. näringsverksamheten inte längre ska beskattas i Sverige på grund av ett

skatteavtal med en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

4. företaget upplöses genom fusion eller fission och annat inte följer av

bestämmelserna i 37 kap. 17 §, eller

5. företaget försätts i konkurs.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Bestämmelserna i 39 kap. 8 a § tillämpas första gången på beskatt-

ningsår som börjar efter den 31 december 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:15, bet. 2015/16:SkU8, rskr. 2015/16:74.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2015:887

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.