SFS 2015:1028 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2015:1028 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
151028.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 18 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 29 kap. 2 § inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

29 kap.

2 §

3

Med näringsbidrag avses stöd utan återbetalningsskyldighet som läm-

nas till en näringsidkare för näringsverksamheten av staten, Europeiska unio-
nen eller Europeiska atomenergigemenskapen, landsting, kommuner, juri-
diska personer som avses i 7 kap. 16, 17 och 20 §§, allmänningsskogar enligt
lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna samt stöd av
detta slag som beslutas av en europeisk gruppering för territoriellt samarbete.

Med näringsbidrag avses också stöd som lämnas i form av
1. elcertifikat till sådana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 a § 1,
2. utsläppsrätter till sådana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 b § första

stycket,

3. utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar till så-

dana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 b § andra stycket 1, och

4. stöd enligt lagen (2015:1016) om resolution eller lagen (2015:1017) om

förebyggande statligt stöd till kreditinstitut, om stödet inte

� redovisas som en skuld i räkenskaperna, eller
� avser betalning för nyemitterade eller egna aktier.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2011:293.

SFS 2015:1028

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.