SFS 2016:792 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2016:792 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
160792.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 67 kap. 13 § inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

67 kap.

13 §

3

Med hushållsarbete avses vid tillämpningen av detta kapitel följande.

1. Enklare städarbete eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning som

utförs i bostaden.

2. Vård av kläder och hemtextilier när vården utförs i bostaden.
3. Snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden.
4. Häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning samt beskärning

och borttagande av träd och buskar som utförs på tomt eller i trädgård i nära
anslutning till bostaden.

5. Barnpassning som inte mer än i ringa omfattning innefattar hjälp med

läxor och annat skolarbete och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden
samt lämning och hämtning till och från förskola, skola, fritidsaktiviteter eller
liknande.

6. Annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person behöver

och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i samband med pro-
menader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller andra liknande enklare ären-
den.

7. Flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder samt till och från maga-

sinering i samband med flytt mellan bostäder.

8. Arbete som avser installation, reparation och underhåll av data- och

informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt hand-
ledning och rådgivning i samband med sådant arbete, när arbetet, handled-
ningen och rådgivningen utförs i eller i nära anslutning till bostaden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2016.
2. Lagen tillämpas på hushållsarbete som har utförts och betalats efter den

31 juli 2016, förmån av hushållsarbete som har tillhandahållits efter den
31 juli 2016 samt hushållsarbete som har utförts efter den 31 juli 2016 och för
vilket ersättning har betalats ut och redovisats i en förenklad arbetsgivar-
deklaration efter detta datum.

1 Prop. 2015/16:99, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2015:775.

SFS 2016:792

Utkom från trycket
den 5 juli 2016

background image

2

SFS 2016:792

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.