SFS 2017:588 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2017:588 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
170588.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 13 § och 11 kap. 35 §

inkomstskattelagen (1999:1229) ska ha följande lydelse.

8 kap.

13 §

2

Etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning till

vissa nyanlända invandrare är skattefria.

11 kap.

35 §

3

Stöd som avser ersättning för utgifter för logi eller resor m.m. ska inte

tas upp om det lämnas till deltagare i

1. arbetslivsinriktad rehabilitering,
2. arbetsmarknadspolitiska program som berättigar deltagaren till aktivi-

tetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Första stycket gäller även sådant stöd som lämnas till deltagarens ledsagare

eller till elever med funktionsnedsättning vid utbildning i grundskola, gymna-
sieskola eller motsvarande utbildning.

Statliga bidrag för resor, kost eller logi eller merutgifter på grund av funk-

tionsnedsättning som lämnas till elever i utbildning för personer som är döva
eller har en hörselnedsättning eller i utbildning som är speciellt anpassad för
svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning) ska inte tas upp.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning som är beviljad enligt

den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340.

2 Senaste lydelse 2010:202.

3 Senaste lydelse 2012:415.

SFS 2017:588

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.