SFS 2017:907 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2017:907 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
170907.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 5 oktober 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 3 och 18 §§ inkomstskatte-

lagen (1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

7 kap.

3 §

3

Stiftelser som uppfyller ändamåls-, verksamhets- och fullföljdskraven i

4�6 §§ samt ideella föreningar och registrerade trossamfund som förutom
dessa krav även uppfyller öppenhetskravet i 10 § är, med undantag för kapi-
talvinster och kapitalförluster, skattskyldiga bara för inkomst av sådan
näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 §.

Föreningar och trossamfund som uppfyller kraven i 4�6 och 10 §§ är dock

inte skattskyldiga för

1. sådan inkomst som kommer från en självständig näringsverksamhet eller

en särskild förvaltningsenhet som avser fastighet, om inkomsten till huvud-
saklig del kommer från

� verksamhet som är ett direkt led i främjandet av sådana ändamål som av-

ses i 4 § eller som har annan naturlig anknytning till sådana ändamål,

� verksamhet som avser upplåtelse av rättigheter som uppkommit genom

främjandet av sådana ändamål som avses i 4 §,

� verksamhet som avser försäljning av skänkta varor och som utnyttjas

som finansieringskälla för ideellt arbete, eller

� verksamhet som avser annat än försäljning av skänkta varor och som av

hävd har utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete, eller

2. inkomst från innehav av en fastighet som tillhör föreningen eller tros-

samfundet och som används i verksamheten på sådant sätt som anges i 3 kap.
4 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

18 §

4

Bestämmelserna om begränsning i skattskyldigheten i 15�17 §§

tillämpas för stiftelser bara om fullföljdskravet i 6 § är uppfyllt. Vid tillämp-
ning av fullföljdskravet ska stiftelserna anses främja ett allmännyttigt ända-
mål.

1 Prop. 2016/17:192, bet. 2017/18:SkU2, rskr. 2017/18:8.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2015:775.

4 Senaste lydelse 2013:960.

SFS 2017:907

Utkom från trycket
den 17 oktober 2017

background image

2

SFS 2017:907

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Vid tillämpning av fullföljdskravet beaktas inte avgifter som betalas av

arbetsgivare till stiftelser som bildats enligt avtal mellan organisationer av
arbetsgivare och arbetstagare med sådana ändamål som anges i 16 §.

Om det finns särskilda krav när det gäller verksamheten eller liknande,

tillämpas bestämmelserna om begränsning i skattskyldigheten bara om stiftel-
serna i sin verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande uppfyller
dessa krav. När det anges att stiftelserna uteslutande ska bedriva viss verk-
samhet gäller dock det.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Lagen tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den

31 december 2017.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.